Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 • Басты бет
 • Жалпы ақпарат
 • Оқу бөлімшелері
 • Химия, биология және география кафедрасы

Химия, биология және география кафедрасы

Қоразбекова Қарлығаш Усипханқызы
Химия, биология және география кафедрасының меңгерушісі, аға оқытушы 

Тел.: 8 (71430) 7-13-81,  ішкі тел: 118
Кафедра АрқМПИ-дің басты корпусында орналасқан, 5-қабат, №528 кабинет 
Қысқаша тарихи мәлімет
1980 жылы институт қабырғасында «Биология және химия» бөлімі құрылды. Биология және химия кафедрасының ұзақ тарихы бар, оны екі кезеңге бөліп қарауға болады.
ХХ ғасырдың 80-90 жж. 1981 жылы құрылған кафедра химия және биология кафедрасы деп аталды. Оның бірінші меңгерушісі х.ғ.к., доцент Р.Н. Насыров         1982-1983 оқу жылы, екі кафедраның пайда болу кезеңі. Биология кафедрасын б.ғ.к., доцент К.Ж. Жылқыбаев және химия кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.к., доцент Р.Н. Насыров басқарды. Кейін кафедраны басқарды:
1982-1983 учебный год период появления двух кафедр. Кафедру биологии заведовал к.б.н., доцент К.Ж. Жылкыбаев, а кафедру химии к.х.н., доцент Р.Н. Насыров. В дальнейшем кафедру возглавляли:

 • 1987-1993 жж. - х.ғ.к., доцент Б.М. Жумагалиева;
 • 1993 ж. - х.ғ.к., доцент Б.Б. Беккулов;
 • 1994-1995 жж. - х.ғ.к., доцент  К.Б. Баймаганбетов;
 • 1996 ж. - б.ғ.к. М.М. Сартбаев;
 • 1997-1999 жж. - х.ғ.к., доцент Н.М. Мусагалиева;
 • 1999-2001 жж. - х.ғ.к., доцент Ю.Е. Митронькин.

Қазіргі кезең. 2001 және 2003 жж Бірлескен химия, биология және география кафедрасының меңгерушісі аға оқытушы Х.К. Нұрқанова болды. 2003 - 2018 жж арасында кафедраны басқарды:
Современный этап. В 2001 и 2003 гг. заведующей объединенной кафедрой химии, биологии и географии был старший преподаватель Х.К. Нурканова. В период 2003 и 2018 гг. кафедрой заведовали:

 • 2003-2007 жж. - г.ғ.к., доцент А.Е. Аяпбекова;
 • 2007-2009 жж. - х.ғ.к., доцент М.К. Туйебаев;
 • 2009-2016 жж. - х.ғ.к. доцент АрқМПИ, Б.К. Масалимова;
 • 2016-2018 жж. – аға оқытушы Нурханов М.А.

2018 жылдың қаңтар айынан бастап, химия, биология және география кафедрасының меңгерушісі болып АрМПИ доценті, PhD докторы Коразбекова Карлыгаш Усипханкызы қызмет атқарып жатыр.

 • 6В01504-Химия
 • 6В01505-Биология
 • 6В01506-География
 • 6В01210-Химия-Биология
 • 6В01511-География-Тарих

Білім беру бағдарламасын іске асыру үшін кафедра мақсаты:
- жоғары білімді және жоғары білікті мамандарды оқыту және тәрбиелеу;
- орта және ЖОО кейінгі білімді және мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету, жоғары білікті мамандардың мәдениеті, ішкі және сыртқы еңбек нарықтарына бәсекеге қабілетті болу;
-Қазақстан Республикасының жоғары білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталатын әлемдік білім және ғылыми ақпараттық жүйенің интеграциясының жетістіктері;
Кафедра міндеттері:
- химия, биология және география мұғалімдерін сапалы, кәсіби мамандарды даярлауды қамтамасыз ету;
-  химия, биология және география мұғалімдерінің дағдыларын,  жалпы ғылыми және арнайы білімдерін, негізгі құзыреттіліктер жүйесін қалыптастыру;
- магистранттар мен докторанттарды мақсатты даярлау арқылы кафедраның ПОҚ дәрежесін нығайту;
- патриоттық тәрбие, азаматтық белсенділікті және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру бойынша шаралар кешенін іске асыру;

Профессор-оқытушы құрамы:
Кафедрада 19 мұғалім жұмыс істейді, соның ішінде:

2 – ғылым докторы,
2 – доктор PhD,
11 – магистр,аға оқытушы,
4 – магистр, оқытушы.
Кафедра ғылыми қызметінің негізгі бағыттары:
- Білім мен ғылым қоғамы жағдайында икемді мамандар даярлауды жетілдіру.

Значимые научные публикации кафедры:
ППС кафедры регулярно публикует результаты научно-исследовательских и учебно-методических работ согласно плану кафедры химии, биологии и географии. Основные значимые статьи преподавателей кафедры за период  2016-2019 годы:

1. Umbetova, G.Abildayev, S. Baizakova, S. Zhamalova, A. Konussova. Transformation and interference of the laser radiation in composite cristal optical systems ARPN. Journal of Enginering and Applied Sciences. The article was assigned in Issue 19, Volume 11, 2016.
2. Тасбулатова Г. Получение масла почек тополя серого и применение в качестве стимулятора роста ратсений. Вестник «Евразийский национальный университет им.Гумилева». Астана. 2016. №2(111). Б.463-471.
3. Досмагулова К.К., Кемелбаева А.К., Хамит А.Ж. Қолданбалы химияның әлеуметтік және ғылыми практикалық негіздері. ХІІ международная научно-практическая интернет конференция.г.Переяслав-Хмельницкий 30-31 марта 2016 г.Стр.321-323.
4. Кемелбаева А.К. Қашықтықтан оқытудың білім саласындағы рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні мен келешегі» «Жасампаз жастар» халықаралық форму аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. Ақтөбе, 15 сәуір, 2016 ж.Б.130-135.
5. Қалқашев С.Ғ., Накишбаева Ж.К., Байгукин Ғ.Т.., Иманкулов К.Е., Амиров М.С. Шөлденудің алдын-алу шаралары, сортаң топырақты мелиорриациялау. «Жастар және ғылым: бүгіні мен келешегі» «Жасампаз жастар» халықаралық форму аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. Ақтөбе, 15 сәуір, 2016 ж.Б.94-98.
6. Балықбаева Г.Ш, Хамит А.Ж., Жиенбай С.Б., Досмагулова Қ.К. Бүгінгі мұғалім – дамыта оқыту жүйесін қолданып «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асырушы. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары-2016: Ы.Алтынсарин-Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 12 ақпан 2016 ж., Арқалық қ.,Б.270-272.
7. Досмагулова Қ.К., Хамит А.Ж. Қазақстан Республикасының стратегиялық даму бағытын жүзеге асырудағы бес институционалдық реформаның негізі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұлы Дала-Мәңгілік ел жастарының әлеуеті»: даму қағидалары және болашағы» халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Рудный қ. 8 қараша 2016ж.
8. U.Umbetov, M. Kozhahmet, M. Sabitbekova G., A. Hamit, G. Alieva, D. Karimovaand V. Uspanova. INTERFERENCE OF COHERENT RADIATION IN A CRYSTALLINE TWO-COMPONENT LENS. Mathematics and Physics Department. May 22, 2017.
9. Ермекбаева А. Т Андреева Н.Д. Принципы формирования регионального компонента содержания подготовки студентов- биологов в педагогическом вузе. Сборник статьей Герценовских чтений, посвященных вкладу В.В.Половцова в развитие методики обучения биологии и экологии «Методика обучения биологии и экологии: истоки и перспективы развития». - Санкт- Петербург. -2017. -С. 93-97.
10. Балыкбаева Г. Особенности воспитания патриотизма средствами музейной педагогики. Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT» 1 часть № 4 Vatselankatu, Turku, Финляндия 46-47 с.
11. Калкашев С.Г., Болтирик М.Ы. Студенттердің кәсіби дайындығын жетілдірудегі критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі. Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет, ХХХ Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 28 ноября 2017 года, 259-263 с.
12. Ермекбаева А. Т Шаймерденова Г.З. «Зоология» курсының өлкелік компоненті студенттерді пәндік дайындығының құралы ретіңде. М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған «Әуезов оқулары -15: Қазақстанның үшінші жаңгыруы - жаңа концепциялар және заманауи шешімдер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. -Шымкент, Том 7. 2017.-209-213 б.
13. Амиров М.С., Арыстанова С.Ә. Современные методы преподавания биология. Международный Форум. Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина (Казахстан) и Кафедра британских и американских исследований, факультет искусств, Университет св. Кирилла и Мефодия в Трнаве (Словакия) для обсуждения и обмена мнениями по теме «Полиязычное образование: теории и практики»
14. Аятов А.С Cәлімжанов Н.Ө., Нүркенова Ә.Д. «Цифрлы білім беру жүйесінде» білім саласындағы жаңа ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері. «Төлегенов оқулары – 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік». Арқалық, 12 сәуір 2018ж.
15. Кемелбаева А.К. Султангалиева К.У. Аятов А.С. Білім беруде инновациялық экожүйелерді құрудың маңызы. «Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру-озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық. 12 апрель 2018 ж.
16. Арыстанова С.Ә Хамитова Қ.Қ. Нүркенова А.Д. Инновациялық технологияларды пайдаланудың маңызы. «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожүйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық. 4 сәуір 2018ж.
17. Коразбекова К.У., Куанышбаев С.Б., Сартаева Х.М. Оңтүстік Қазақстан облысының герпетофаунасы және биогеохимиялық ерекшеліктері. Монография. АрқМПИ, Арқалық. – 2018ж.. – 150 бет. ISBN 978-9965-32-583-0
18. Korazbekova K.U., Saparbekova A.A. Microbiological and biochemical aspects of biogas formation. Y.Altynsarin Arkalyk State Pedagogical Institute. Arkalyk:, - 2018. – 123p. ISBN 978-9965-32-580-9
19. Korazbekova K.U., Kuanyshbayev S.B. Studying the anaerobic digestion of agricultural wastes in biogas and fertilizer production. Monograph. Y.Altynsarin Arkalyk State Pedagogical Institute. Arkalyk:, - 2018. – 125 p. ISBN 978-9965-32-581-6
20. Салимжанов Н.О., Аятов А.С., Коразбекова К.У. Развитие и проблемы моногородов в Казахстане. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла», Ишим,15–16 февраля 2019 г. - стр.84-85
21. Коразбекова К.У. , Салимжанов Н.О. Формирование у студентов биогеоэкологической компетентности при подготовке специалистов в педагогических вузах. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла», Ишим,15–16 февраля 2019 г. - стр.62-64
22. Коразбекова К.У. Педагогикалық жоғарғы оқу орындарында суденттердің биогеоэкологиялық құзіреттіліктерін қалыптастырудың маңызы «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы:өлкетану мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Арқалық, 2019ж. – 259-263 б.
23. Аятов А.С., Коразбекова К.У. Мұражайда өткізілетін өлкетану жұмыстарының тұлғаны қалыптастырудағы рөлі. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы:өлкетану мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Арқалық, 2019. - 307-313 б.
24. Салимжанов Н.О., Коразбекова К.У. Урандалған аумақтардың экологиялық проблемалары. Сборник материалов ІV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Методология, теория и практика современной биологии». Костанай 2019. –стр.333-336.
Оқу әдістемелік жұмысы
Кафедра ПОҚ оқу-әдістемелік жұмыстарды оқулықтар, оқу-әдістемелік және электронды түрінде шығарады. Соңғы 4 оқу жылының мониторингі төменірек көрсетілген:


ПОҚ біліктілікті арттыру.
 Үздіксіз білім берудің стратегиялық мақсаты бойынша  жоғарғы білім беру менеджментіне сәйкес оқытушылар құрамы 5 жылда бір рет біліктілігін арттырады. Білім беру бағдарламасының аясында 6В011200-Химия, 6В011300-Биология, 6В011600-География оқытушылары Балыкбаева Гулнара Шарифжановна, Нуркенова Айгерим Дауылбайкызы, Аятов Аскар Сейдакбарулы 28.05.18ж.-23.06.18ж. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» бағдарламасы бойынша, АҚ «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 240 сағат көлемінде біліктілікті жоғарылату курстарынан өтті.
 ҚР-ның АОО «Назарбаев зияткерлік мектебі» (Астана қ.)  химия, биология және география кафедрасының ПОҚ (6 оқытушы) 80 академиялық сағат көлемінде, ББ біліктілікті арттыру ПОҚ ЖОО орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық шеберлік орталығында білім алды. Толық ақпарат 1 кестеде көрсетілген.

 Кесте 1. Педагогикалық шеберлік центрінде біліктілікті арттырудан өткендер: 

Оқытушылардыңаты-жөні

Біліктілігін арттыру мерзімдері

Білім беру бағдарламасы

1

Амиров Марал Сапабекович

17.09.18ж.-28.09.2018ж.

ББ «Биология»

2

Нуркенова Айгерим Дауылбайкызы

01.10.18ж.-12.10.2018ж.

ББ «Химия»

3

Салимжанов Нурсултан  Омиртаевич

01.10.18ж.-12.10.2018ж.

ББ «География»

4

Ермекбаева Акбопе Тонтаевна

29.10.18ж.-09.11.2018ж.

ББ «Биология»

5

Иманкулов Кенжебек Елдосович

29.10.18ж.-09.11.2018ж.

ББ «География»

6

Жиенбай Сандугаш Бауыржанкызы

26.03.19ж.-05.04.2019ж.

ББ «Биология»

Сонымен қатар ББ 6В011200-Химия, 6В011300-Биология және 6В011600-География оқытушылары ҚР-ның индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасының базалық ЖОО-ның тәжірибесін ескере отырып, педагогикалық кадрларды ПОҚ біліктігін арттыру бағдарламасы бойынша Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ  (Алмат қ.) ағылшын курсынан өтті. (2-кесте).

Кесте-2. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ –де біліктілікті арттырудан өткендер:

Оқытушылардың аты-жөні

Біліктілігін арттыру мерзімдері

Білім беру бағдарламасы

1

Досмагулова Каламкул Капеновна

18.06.18ж.-25.08.18ж.

ББ «Химия»

2

Нуркенова Айгерим Дауылбайкызы

18.06.18ж.-25.08.18ж.

ББ «Химия»

3

Жиенбай Сандугаш Бауыржанкызы

25.06.18ж.-25.08.18ж.

ББ «Биология»

4

Аятов Аскар Сейдакбарулы

25.06.18ж.-25.08.18ж.

ББ «Биология»

 ББ 6В011300-Биология оқытушысы Арыстанова Сауле Азикеновна, PhD доктор, аға оқытушысы Ермекбаева Акбопе Тонтаевна және ББ 6В011600-География аға оқытушысы Нурханов Маргулан Абилбекович 05.10-20.10.2018ж «Білім беруді цифрландыру технологиясы» тақырыбында 72 сағат көлемінде және  Смоленск мемлекеттік универститетінің (Смоленск, Ресей) п.ғ.д Сенькина Г.Е оқытудан өтіп,  біліктілікті арттырудан сертификат алды.
 Сонымен қатар, ф.к.-ғ.м. Н.Ф.Валиева (Башқұрт мемлекеттік университет, Башқұртстан, РФ), PhD доктор, аға оқытушы Коразбекова Карлыгаш Усипханкызы ББ «Биология» және ББ «Химия» аға оқытушылары Досмагулова Каламкул Капеновна және Хамит Айтолкын Жумабаевна «Математикалық  және компьютерлік модельдеу» тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде 19-30.11.2018ж. дәріс курсына қатысып және сертификат алды.
Кафедраның іс-шара жұмысы
1. Аймақтық семинар «АрқМПИ стратегиялық даму жоспарын іске асыру жолдары». АрқМПИ, 2018 ж.

2. Коучинг «Кәсіби шығармашылық шеберлігі-сапалы білім беру». АрқМПИ, 2018ж.
3. Онлайн-семинар «Жаңартылған білім беру мазмұнын оқу үдерісіне ендірудің мәселелері». АрқМПИ, 2018 ж.
4. Аймақтық семинар «Жасыл экономика – жарқын болашақтың кепілі». АрқМПИ, 2018 г.
5. Арқалық қаласының мектеп оқытушыларының қатысуымен Онлайн-семинар «Жаңартылған білім беру мазмұнын оқу үдерісіне ендірудің мәселелері», 21 желтоқсан 2018ж.
6. М.Әуезов атындағы ОҚМУ және Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушыларының қатысуымен «Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың өзекті мәселелері» атты вебинар, 9 сәуір 2019 ж.
7. Халықаралық конференция «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы:өлкетану мәселелері мен болашағы», 12сәуір 2019 ж.
8. III Қалалық пәндік олимпиада химия, биология және география бойынша «Жас эрудит», 24-25 сәуір 2019 ж.
Студенттердің жеткен жетістіктері
1. І дәрежелі диплом. «Ізденген жетер мұратына» атты педагогика және психология пәндері бойынша ІІ қалалық студенттік олимпиада. Кафедраның «Жаратылыстанушылар» тобы. АрқМПИ, 22-23.02.2018ж.

2. Диплом II степени. Педагог, аудармашы, жасушы С.Көбеевтің туғанына 140 жыл толуына орай ұйымдастырылған үш тілді жетік білетін жастардың қалалық байқауы. ІІ орын жүлдегері Әлтаева Айғаным.
3. ІІ дәрежелі диплом. «Ізденген жетер мұратына» атты педагогика және психология пәндері бойынша ІІІ  дәстүрлі  қалалық студенттік олимпиадасы. Кафедраның «Музгравит» тобы. АрқМПИ, 2019ж.
4. І дәрежелі диплом .Үш тілді жетік меңгерген жастар арасындағы «Тілдарын» қалалық олимпиадасы. Шаяхмет Баян, Арқалық, 2019ж.
5. Сертификат. Үш тілді жетік меңгерген жастар арасындағы «Тілдарын» облыстық олимпиадасы. Қостанай, Шаяхмет Баян, 2019ж.
6.  «Жаңа толқын 2019-2020» студенттер спартакиадасы шеңберінде волейболға студенттерді қатыстыру, 2019ж. Мадақтама, І орын АрқМПИ кобандасының ойыншысы Шаймерден А. (көшірмесі тіркелген)
7. «Жыл студенті-2018» байқауына кафедра топтарын қатыстыру, Биология-31 тобы «Үздік студенттік топ» номинациясына ие болды, АрқМПИ, 2019 ж. (мадақтама көшірмесі)
8. Диплом. «Мақтанышым – туған өлкем» атты ғылыми-зерттеу жұмыстарының қалалық байқауы. ІІІ орын жүлдегері Дина Базарбайқызы
9. Диплом. «Мақтанышым – туған өлкем» атты ғылыми-зерттеу жұмыстарының қалалық байқауы. ІІІ орын жүлдегері Осипова Эльвира
10. Диплом. «Мақтанышым – туған өлкем» атты ғылыми-зерттеу жұмыстарының қалалық байқауы. ІІ орын жүлдегері Орынбасар Аида
11. Диплом «Үздік жас ғалым». «StartUp ArkGPI-2018» студенттік инновациялық идеялар мен бизнес жобалар байқауы. «Үздік әлеуметтік жоба» номинациясы. Орынбасар Аида (сертификатымен қоса)
12. Алғыс хат. «StartUp ArkGPI-2018» студенттік инновациялық идеялар мен бизнес жобалар байқауы. Нуруллаева Дина
13. ІІ дәрежелі диплом.Студенттердің үздік ғылыми жұмыстарына арналған АрқМПИ Ректоры сыйлығына талап ету жөніндегі сайыс. Нуруллаева Дина (сертификатымен қоса)
14. Алғыс хат. 6В011300-Биология мамандығы бойынша пәндік олипиада, Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ командасы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда, 18-19 сәуір, 2019ж.

                  Gramota 2Gramota 3

Gramota

Talk to us

87143072488