Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Портфолио

RozaАты-жөні, тегі: Калимжанова Роза Лаиковна
Атқаратын қызметі: Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы (PhD
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 87013382186
Оқытылатын пәндер:
1. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі
2. Психологиялық-педагогикалық диагностика
3. Педагогикалық шеберлік
Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының магистрі
Мамандық және бағыттарының атауы:1. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. «Орыс тілі мен әдебиет» мамандығы. Біліктілігі – «орыс тілі мен әдебиеті» мұғалімі. 1987-1992 жж.
2. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті.  Магистратура 6М010300 – Педагогика және психология. 2011 – 2013 жж.
3. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Докторантура 6D012300  -  «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану». 2015 – 2018 жж.
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. «Статистикалық өңдеу? Excel және SPSS бағдарламаларындағы психологиялық-педагогикалық зерттеулер деректерін талдау» \ Астана, мамыр, 2018 ж
2. Ресей мемелекеттік әлеуметтік университет, (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.) Әлеуметтік жұмыс факультеті, Әлеуметтік педагогика кафедра базасында. \ Мәскеу, 28.09.2016-28.12.2016 жж аралығында ғылыми тағылымдама.
Жалпы еңбек өтілі – 27 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 13 жыл
Ғылыми еңбектер – 30
1. Калимжанова Р.Л., Калкеева К.Р., Жексембаева Г.С., Аймагамбетова Р.Н., Иванова Ю.Н., Ахтанова С.К. Kalkeeva K.R., Zheksembayeva G.S., Aymagambetova R.H., Ivanova Y.N., Akhtanova S.K. «Requirements for modern speech culture of Kazakh students in a situation of ethno-political conflicts of East and West».  Электрон. "Қоғамдық ғылым". – Пәкістан, 2016. – Том.11. – ИСС. 21. – P. 5128-5132,  DOI: 10.3923/sscience.2016.5128.5132  Кіру режимі:  http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5128.5132 IF = 0,12
2. Калимжанова Р.Л., Кертаева Г.М.  «Деонтологический аспект развития речевой культуры личности социального педагога» Электрон. Электрондық ғылыми журнал  «ЦИТИСЭ». – Мәскеу. – 2016. – № 5. – Кіру режимі:  http://ma123.su/_ld/3/359__.-_.-___.pdf
3. Калимжанова Р.Л. «Речевая культура студентов - будущих социальных педагогов как составляющая их педагогического мастерства». Электрондық ғылыми журнал «ЦИТИСЭ». – Мәскеу. – 2016. – № 5. – Кіру режимі: http://ma123.ru/_ld/3/360____.pdf
4. Калимжанова Р.Л.  «Speech culture of  students – future social teachers as important component of their  pedagogical mastery». Электрондық ғылыми журнал «ЦИТИСЭ». – Мәскеу. – 2017. – № 1 (10). – Кіру режимі:  http://ma123.ru/ru/2017/01/speech-culture-of-students-future-social-teachers-as-important-component-of-their-pedagogical-mastery/
5. Калимжанова Р.Л.  «Сущностная характеристика речевой культуры студентовбудущих социальных педагогов». «Әлеуметтік педагог - зертеуші». PhD докторы, профессор РГСУ Л.В.Мардахаев редакциялаған аспиранттар мен магистранттардың ғылыми жұмыстарының жинағы – Мәскеу. – 2016. – Шығ.1(3). – С. 66-70
6. Калимжанова Р.Л.  «Компьютерная зависимость и её влияние на речевую культуру  будущих социальных педагогов»  «Профилактика зависимостей». Оқу-әдістемелік журнал. – Мәскеу. – 2017. – № 1 (9). – С.15-20 Кіру режимі: http://xn----7sbabkslebfandbl1auodu8adkn5a.xn--p1ai/numbernine.html
7. Калимжанова Р.Л. «Методологические подходы к исследованию проблемы развития речевой культуры будущих социальных педагогов»  Евразия гуминарлық институты «Вестник». – Астана. – 2016. – № 4. – С. 84 - 89 8. Калимжанова Р.Л. «Особенности процесса развития речевой культуры будущих социальных педагогов в условиях ИКТ обучения» Вестник Павлодар мемлекеттік университеті. Педагогика сериясы. – Павлодар. – 2017. – № 4. – С. 174 -181
9. Калимжанова Р.Л., Калкеева К.Р., Муталиева А.Ш. «Клиповая» речь студентов как результат цифровизации казахстанского образовательного пространства Доклады Қазақ білім академиясы. – Астана. – 2018. – № 1. – С. 145 – 152
10. Калимжанова Р.Л.,  Калкеева К.Р. «Синхронность развития речевой культуры социального педагога и информационно -коммуникацционных технологий в условиях ноосферного образования» Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті Вестник.  Педагогика сериясы. Психология. Социология. – Астана. – 2018. – № 1 (122). – С. 136 - 143
11. Калимжанова Р.Л., Калкеева К.Р. «К вопросу актуальности исследования речевой культуры студентов – будущих социальных педагогов» «Педагогтың кәсібилігі: мәні, мазмұны, даму болашағы: ғылыми практикалық халықаралық конференция еңбектерінің жинағы».– Мәскеу. – 2016. – С.146-151
12. Калимжанова Р.Л. «Развитие речевой культуры социальных педагогов в условиях полиязычного образования» Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайындағы тілдік білім: халықаралық ғылыми форум еңбектерінің жинағы. - Қарағанды. – 2016. – С. 147-149
13. Калимжанова Р.Л. «Генезис развития культуры в образовании» Ұлы Жібек жолы елдерінің мәдени диалогы: халықаралық симпозиум еңбектерінің жинағы. – Эрзурум (Түркия). – 2016. – С. 234-237
14. Калимжанова Р.Л. «Ретроспективный анализ развития речевой культуры социального педагога как педагогическая проблема» Деонтология, Педагогика және психологияның өзекті мәселелері: теория және практика: п. ғ. д., профессор 
15. Калимжанова Р.Л. «Речевая культура социального педагога как проявление его педагогической техники». Қазақстандағы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар: жағдайы, тенденциялары және даму болашағы: Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің 20 жылдығына арналған ғылыми-теориялық халықаралық конференция еңбектерінің жинағы.Л. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Астана. – 2016. – С. 265-268
16. Калимжанова Р.Л. «Речевая культура преподавателя вуза – основополагающий фактор речевой культуры будущего социального педагога». Тіл және білім берудің өзекті мәселелері: МАНПО халықаралық ғылыми – практикалық конференция еңбектерінің жинағы. - Мәскеу. – 2016. – Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007.
17. Калимжанова Р.Л. «Медиакомпетентность социального педагога  как отражение его речевой культуры». Интеграциялық үрдістер контексіндегі Қазақстандағы медиа-білім берудің жағдайы мен келешегі: Сейтқазы П.Б. профессордың 50-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жинағы.. - Астана. - 2016. - С.147 – 151.
18. Калимжанова Р.Л. «Речь студентов и их речевая культура в контексте обновления содержания образования». Білім мазмұнын жаңарту тұрғысында бірыңғай тіл стандарты: VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Астана. - 2017. - I бөлiм - П.123 – 127.
19. Калимжанова Р.Л. «Культурологический  подход как   основополагающий фактор  профессиональной ориентации   в подготовке социально – педагогических кадров» Балалар мен студенттердің заманауи ресейлік қоғамдағы кәсіби бағыты: қазіргі жағдайы мен даму жолдары: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы, «Дума Вестнигі: қосымша білім беру теориясы мен практикасы» ғылыми-әдістемелік журналы. - Санкт-Петербург. - 2017. - №1 (9). - P.21-24
20. Калимжанова Р.Л. «Методологические принципы развития речевой культуры будущего социального педагога в условиях информационно-коммуникационных технологий обучения». Қазақстан қоғамының рухани және моральдық жаңаруы контексінде ғылыми-зерттеу және практикалық қызметтің әдістемесін әзірлеу: ғылым докторы, профессор Ш.Т.Таубаеваның 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары жинағы- Алматы. - 2017 ж. - 280-228 б
21. Калимжанова Р.Л. «Роль речевой культуры будущего социального педагога в условиях синхронного и асинхронного обучения в вузе» IX Торайғыров оқулары: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмыстарының жинағы. - Павлодар қаласы. - 2017. - P.263 – 267.
22. Калимжанова Р.Л. «Речевая культура взрослых как основополагающий фактор профессионального успеха» «ХХІ ғасырдағы андрогогикалық білім: проблемалар мен оны шешу жолдары: халықаралық ғылыми семинар жұмыстарының жинағы. - Астана. - 2018 ж. - 83-88-бб.
23. К.Р.Калкеева., А.Ш.Муталиева., Р.Л.Калимжанова «Клиповая» речь студентов как результат цифровизации казахстанского образовательного пространства» Қазақ білім академиясының баяндамалары. –Астана, 2018.,№ 1. -Б. 145-152
24. К.Р.Калкеева., Р.Л.Калимжанова «Синхронность развития речевой культуры социального педагога и информационно -коммуникацционных технологий в условиях ноосферного образования» Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, «Вестник», Серия «Педагогика. Психология. Әлеуметтану». –Астана, 2018. № 1 ()0122. -Б.136-143.
25. Р.Л.Калимжанова «Культура и образование как феномены социума: их синхронное развитие» "ЦИТИСЭ" электрондық ғылыми журналы. Мәскеу,2018., №2(15). Кіру режимі: http://ma123.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80..pdf
26. Р.Л.Калимжанова «Тенденции информатизации и цифровизации образования в современном Казахстане» Азаматты тәрбиелеу-мемлекеттік маңызды іс: А.Калабалиннің 115 жылдығына арналған халықаралық VI Бүкілресейлік конференция материалдарының жинағы. -Мәскеу,2018. -Б.140-143
27. Р.Л.Калимжанова «Влияние тенденций цифровизации и технологизации образования на речевую культуру студентов» Білім берудегі цифрлы технологиялар: мәселелері мен перспективалары: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Арқалық, 2018. -Б. 145-153
28. Егорычев А.М., Ростовская Т.К., Р.Л.Калимжанова «Система образования в эпоху глобализации: необходимость управления ее процессами и тенденциями» Жастар және жастар саясаты: жаңа мағыналар мен тәжірибе. «Демография. Әлеуметтану. Экономика» Сериясы. -Мәскеу, 2019. -5 Том, №1. -Б. 152-164
29. Р.Л.Калимжанова «Речевая культура будущих социальных педагогов в условиях внедрения информационно-коммуникационных технологий обучения» Әлеуметтік педагогика: теориялық-әдіснамалық негіздері және даму болашағы: Халықаралық қатысумен Бүкілресейлік конференция материалдарының жинағы, Л.В.Мардахаевтың 75 жылдығына арналған XXII әлеуметтік-педагогикалық оқулар. -Мәскеу,2019.
30. Р.Л.Калимжанова «Синхронный подход в подготовке кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования» «Алтынсаринские чтения-2019» "Білім берудің инновациялық стратегиясы-мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның тұрақты даму факторы" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Арқалық. Қаңтар, 2019. -Б. 360-366


Venera

Аты-жөні, тегі: Есиргепова Венера Жумабекқызы
Атқаратын қызметі: аға оқытушы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87024790941
Оқытылатын пәндер
1.Педагогика
2.Ыбырайтану
3.Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістемесі
4.Педагогикалық шеберлік
5.Педагогика оқыту әдістемесі
Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының магистрі
Мамандық және бағыттарының атауы:
1.Торғай гуманитарлық колледж. Мамандық «Педагогика и методика начального обучения». Квалификация «учитель начальных классов». 1993-1997 ж.ж.
2.Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. Мамандық «История и педагогика». Квалификация «учитель истории», «методист по воспитательной работе». 1997 – 2001 г.г.
3.Университет «Туран-Астана». Магистратура 6М010300 – Педагогика и психология. 2011-2013 г.г.
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1.Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы, қараша, 2007 жыл
2.Т.Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті. «Методика организации научных исследований». Алматы,желтоқсан, 2009 жыл
3.Профессор О.Сыздыков атындағы инновациялық технологиялар орталығы. «Научно-теоретические и методические основы преподавания предмета «Самопознание»».Астана, тамыз, 2012 жыл.
4.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. «Особенности применения инновационных технологий в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин». Алматы, қараша, 2013 жыл
5.Elsevier BV. For the participation in ScienceDirect and Scopus Training. November, 2014
6.Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании. «Подготовка отчета по самооценке вуза в рамках специализированной аккредитации». Астана, қараша, 2014
7.Валенсиялық политехникалық университет. «Университетская педагогика». Испания, Валенсия, мамыр, 2015 жыл
8.Педагогикалық шеберлік орталығы. АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». Астана, қантар, 2016 жыл
9.Независимое агентство аккредитации и рейтинга. Семинар-тренинг «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования». Апрель, 2016 жыл
Жалпы еңбек өтілі – 22 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 17 жыл
Ғылыми еңбектер
1.Есиргепова В.Ж. Психологические закономерности и этапы процесса правовой социализации: Вестник/Хабаршы.,№7., 2013 ж. КазМемҚызПУ
2.Есиргепова В.Ж.Правовая социализация детей из неполных семей: Россия және Европа: экономиканың және мәдениеттің байланысы
V халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы
Прага,Чешская республикасы 15 наурыз 2013 жыл
3.Есиргепова В.Ж. Социальные аспекты управления процессом развития одаренных детей в современном казахстанском обществе: «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерыного образования ». I том 2013г. халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы I том 2013ж.
4.Есиргепова В.Ж.Семья как институт правовой социализации: «Алтынсарин оқулары - 2012». «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана » Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, 2012 жыл
5.Есиргепова В.Ж.Этнографические материалы Ы.Алтынсарина – источник этнического познания казахов: Высшая школа на современном этапе: проблемы преподавания и обучения
халықаралық ғылыми- тәжірибелік интернет-конференциясының мақалалар жинағы мамыр-маусым . Ярославль 2012 ж.
6.Есиргепова В.Ж. «Социально-педагогическая деятельность И.Алтынсарина: исторический аспект»: Дружба народов-времен связующая нить (Ы.Алтынсаринның 170 жылдығына орай )
7.Есиргепова В.Ж.Правовая социализация личности: Қазақстан мектебі 11-2010
8.Есиргепова В.Ж.Роль классного руководителя в в формировании познавательного интереса: «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализацияі» материалы
Международной научно-практической конференции 28-29 апреля, 2010 года
9.Есиргепова В.Ж.Проблема подготовки будущего учителя к социально-экологическому образованию школьников: аспект креативности: «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализацияі»
халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы 28-29 сәуір, 2010 жыл
10.Есиргепова В.Ж.Влияние семьи на формирование поведения подростка: «Актуальные проблемы современного образования в условиях интеграции в международное образовательное пространство» әдістемелік конференция материалдары, 20-21 қаңтар 2009 ж.
11.Есиргепова В.Ж.Влияние неблагополучной семьи на отклоняющееся поведение подростка: Проблемы социализации учащихся общеобразовательных школ Казахстана
Республиалық ғылыми – тәжірибелік конференциясы 26 қараша 2008 жыл
12.Есиргепова В.Ж.Позитивное влияние телевидения на формирование личности: «Сырдария» университетінің 10 жылдығына «Казахстан в новом мире и проблемы Национального образования» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция жинағы, 16-18 мамры 2008ж., Жетысай
13.Есиргепова В.Ж. Психологическая обусловленность и стадии правовой социализации личности. Хабаршы №3, 2014 ж. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ
14.Есиргепова В.Ж., Есембай М.А. Педагогикалық колледж студенттерінің танымдық іс әрекетін дамыту. Студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары «Қазіргі заманғы ғылыми және жастар», Қарағанды,2014
15.Есиргепова В.Ж.,Тоқтарбай Г.Е. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендірудің басты жолы ретінде. Ғылыми хабаршысы,№4,2014ж.З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті
16.Есиргепова В.Ж., Төлебаева Г.Е. Шағын жинақты мектеп: мәселелері мен даму перспективалары. Ғылыми хабаршысы, №4, 2014 ж. З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті
17.Есиргепова В.Ж., Жанабаева А. Мотивтер жүйесінің мәселесі адам іс-әрекетінің қозғаушы күші. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ювенологические чтения-2015» Қазақ гуманитарлық заң университеті, наурыз 2015
18.Есиргепова В.Ж., Бижанова Ғ.Қ., Сейдина Б.З. Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности. 13 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Россия и Европа: связь культуры и экономики». Прага, Чехия республикасы, 13 қараша 2015 жыл
19.Есиргепова В.Ж., Бижанова Г.К., Сомтемирова Л.К., Альжанова А. Особенности формирования лидерских качеств у подростков. 10 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Образование: традиции и инновации» Прага, Чехия республикасы, 17 желтоқсан 2015 жыл
20.Есиргепова В.Ж., Кусаинова С.С.,Пленник Е.И. Современное состояние здоровья студентов колледжа. 11 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Образование: традиции и инновации» Прага, Чехия республикасы ,28 апреля 2016 года
21.Есиргепова В.Ж., Касымжанова Н.Р., Батырова З.Н., Турсунова Л.А. Особенности гендерной социализации детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 11 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Образование: традиции и инновации» Прага, Чехия республикасы 28 сәуір 2016 жыл
22.Есиргепова В.Ж., Батырова З.Н. Юридико-психологические аспекты правовой социализации личности. Хабаршы, «Психология» сериясы №2 (47), 2016 жыл
Оқу және оқу-әдістемелік құралдар-8
1.Есиргепова В.Ж.Краткий курс лекций по зарубежной педагогической психологии: Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі
2.Есиргепова В.Ж., Ахметова П.А.Непрерывная педагогическая практика. 050100 – Білім беру мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2009 жыл
3. Есиргепова В.Ж., Ахметова П.А. Непрерывная педагогическая практика. Мектеп басшыларына және мұғалімдерге арналған әдістемелік құралМетодические рекомендации руководителям школ и учителям. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2009 жыл
4.Есиргепова В.Ж. Коррекционная педагогика. 5В010300 – Педагогика және психология мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2013 жыл
5.Есиргепова В.Ж. Ыбрай Алтынсарин. Әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2013 жыл
6.Есиргепова В.Ж. Практикум по педагогическому мастерству. Оқу-әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2015 жыл
7.Есиргепова В.Ж., Батырова З.Н. Современные образовательные технологии в преподавании психолого-педагогических дисциплин. Әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2016 жыл
8.Есиргепова В.Ж., Алькуатова А.Л. Формирование ценноствных ориентаций современных подростков в процессе социализации. Әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық иснтитуты, редакциялық – баспа бөлімі, 2016 жыл


GaliyaАты-жөні, тегі: Бижанова Галия Коянбаевна 
Атқаратын қызметі: педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, доцент
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87028560930
Оқылатын пәндер: «Педагогика», «Ыбырайтану», «ТЖТӘ», «Мектеп психологының жұмысы»
Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
Ғылыми атағы: - 
Мамандық және бағыттарының атауы - 5В010300 – Педагогика және психология
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1. «Педагогикалық процесс субъектілерінің табысты іс- әрекетіне интераактивтік әдістердің әсері» - біліктілігін көтеру курсы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының ғылыми- педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру орталығы. 07.05.2007, Алматы
2. «Әлеуметтік педагогиканың өзекті мәселелелері» - біліктілігін көтеру курсы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының ғылыми- педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру орталығы. 20.04-08.05.2007, Алматы
3. ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында біліктілік көтеру курсы. 7 01.10 – 27.10.2012 , Алматы
4. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. 07.11.2015, Алматы.
Жалпы еңбек өтілі – 40 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 33жыл
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
1. Бижанова Ғ.К. «Бала тәрбиесіндегі негізгі тірек». «Қазақстан мектебі», 1999 ж. №5
2. Бижанова Ғ.К. «Нашақорлықтың алдын алайық». «Қазақстан мектебі» №9, 2000 ж.
3. Бижанова Ғ.К. «Жоғары оқу орындарында студенттерге нашақорлықтың алдын алудың кейбір әдістерін үйрету». Мектептегі білім берудің сапасы:қазіргі жағдайы, даму үрдісі және болашағы (халықаралық ғылыми-практикалық конференция). Алматы,18-19 май,2000 ж.
4. Бижанова Ғ.К. Халықтық педагогикамен ғылыми педагогиканың арасындағы кейбір қайшылықтар. ХХІ-ғасырдың тоғысындағы білім мен ғылым бірлігі. (ҚР тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция)., Арқалық-2001 ж.
5. Бижанова Ғ.К. Ыбырай мұраларын дамыта оқыту. «Қазақстан мектебі» №5., 2006 ж.
6. Бижанова Ғ.К. Тастанды балалардың өмірге бейімсіздіктерініңсебептері(зерттеу обьектісі-Арқалық қаласының балалар үйі). Торғай өңірінің бас қаласы:құрылуы және даму болашағы (Облыстық республикалық ғылыми практикалық конференция)., Арқалық., 2006 ж.12 шілде.
7. Бижанова Ғ.К. Ыбырай бастаған Ланкастер әдісінің шағын кешенді мектептегі бүгінгі жалғасы. Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары (Ы.Алтынсариннің 165жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция)., Арқалық., 2006 ж.16-17 қазан.
8. Бижанова Ғ.К. Белль-Ланкастер әдісі. «Қазақстан мектебі» №3., 2007 ж.
9. Бижанова Ғ.К. Шағын кешенді мектеп пен жанұяның бірлестігі. «Шағын мектеп» №6., 2007 ж.
10. Бижанова Ғ.К. Қазақстандық ұлттық қоғам- тәрбиенің нәтижесі. «Білім» №6.,2007 ж.
11. Бижанова Ғ.К. Әлеуметтік мәдени орта – бейімделу медиаторы. «Қазақстан мектебі» №10., 2007 ж.
12. Бижанова Ғ.К. Баланы әлеуметтендірудегі-қоғамға бейімдеудегі Ыбырай шығармаларының ролі
13. Бижанова Ғ.К. Баланы әлеуметтендірудегі-қоғамға бейімдеудегі Ыбырай шығармаларының ролі. «Қазақстандағы жалпы білім беретін мектептердегі оқушыларды әлеуметтендіру мәселелері» республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық., 2008 ж.
14. Бижанова Ғ.К. Ыбырай шығармалары арқылы баланы әлеуметтендірудің жолдары. «Ы.Алтынсарин шығармашылығындағы гуманистік, отансүйгіштік идеялар» атты облыстық педагогикалық оқулардың материалдары. Арқалық-2008 ж.,
15. Бижанова Ғ.К. Ы.Алтынсарин еңбектерінің қоғамға бейімделуге қолданудың жолдары. «Сырдария» университетінің 10 жылдығына арналған «Жаңа әлемдегі Қазақстан және ұлттық білім беру проблемалары»халықаралық ғылыми- практикалық конференция),1-том,16-18 мамыр., Жетісай-2008 ж.,
16. Бижанова Ғ.К. Ыбырай еңбектеріндегі табиғат мәселелері. «Оқу-тәрбие үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін тәрбиелеу» республикалық ғылыми- практикалық конференция).,Арқалық-2008 ж.
17. Бижанова Ғ.К. Ы.Алтынсарин:тұлғаның Ахлақ хамидә қасиеттері тұрғысында. «Ұлттың психологиялық денсаулығы-мемлекеттің тұрақты дамуының шарты» халықаралық ғылыми- практикалық конференция).,22-23 сәуір., Қостанай-2009 ж.
18. Бижанова Ғ.К. Баланы әлеуметтендірудегі-қоғамға бейімдеудегі Ыбырай шығармаларының ролі. «Ғылым және білім-2009»-жас ғалымдардың УІ(6) халықаралық ғылыми- практикалық конференция).,29-30 сәуір., Астана-2009 ж.
19. Бижанова Ғ.К. Ы.Алтынсарин еңбектеріндегі жеке тұлға үлгісі. «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы»- халықаралық ғылыми- практикалық конференция)., 4 желтоқсан., Арқалық-2009 ж.
20. Бижанова Ғ.К. Ы.Алтынсарин как связь идей системы обучения. «Формирование интеллектуального, творческого и духовного потенциала личности обучающихся в современных условиях», Т.Н.Кары-Ниязи атындағы Өзбек ғылыми - зерттеу институты, Ғылыми –әдістемелік 24 бөлімдік жинақ, 11 бөлім, Ташкент-2009 ж.
21. Бижанова Ғ.К. Ы.Алтынсарин мен С.Кенжеахметұлының тұлға қалыптастыру идеаларындағы үндестік. Жазушы-этнограф С.Кенжеахметұлының 70-жасқа толуына орай өткізілген «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру»- республикалық ғылыми- практикалық конференция).,21 қараша.,Арқалық-2009 ж.
22. Бижанова Ғ.К. Болашақ мұғалімге оқушыны Ыбырай әңгімелеріндегі әлеуметтік ролдер арқылы тәрбиелеуді үйрету жолдары. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік жетістіктері, көкейкестілігі»-халықаралық ғылыми- практикалық конференция).,28-29 сәуір.,Арқалық-2010 ж.
23. Бижанова Ғ.К. Тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына Ыбырайдың «Шарайт-ул-ислам» еңбегінің әсері. «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері»тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары» республикалық ғылыми- практикалық конференция.,14-15 қазан.,Арқалық-2011 ж.ІІ том.
24. Бижанова Ғ.К. Ыбырай Алтынсариннің:тұлғасы, ісі,ізі. «Ұлағат» №5.,2011 ж.
25. Бижанова Ғ.К. Ыбырай Алтынсариннің:тұлғасы, ісі,ізі. «Ұлағат» №6.,2011 ж.
26. Бижанова Ғ.К. Ыбырайдың тұлғалық қалыптасуындағы әлеуметтік ортаның орны. «Дружба народов-времен связующих нить»( Ы.Алтынсаринның 170 жылдығына орай)., Арқалық-2011 ж.
27. Бижанова Ғ.К. Отбасындағы ата-анамен бала арасындағы қақтығыстардың шығу себептерін зерттеу. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар»- республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция).,17 сәуір., Арқалық-2012 ж.
28. Бижанова Ғ.К. Оқу білім жолымен азаттыққа жол ашқан. «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш».,5 қазан.,2012 ж., 1 бөлім Алтынсарин оқулары-2012 республикалық ғылыми- практикалық конференция.
29. Бижанова Ғ.К. Жалпы орта білім беретін мектептерге ұсынылатын «Ыбырайтану» таңдау курсының бағдарламасы. «Қазақстан мектебі» №12.,2012 ж.
30. Бижанова Ғ.К. Жеке тұлға дарындылығының халықтық педагогикасындағы сипаты. «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция.,2013 ж., 14 ақпан., 2 том., ISBN 978-601-7425-06-7
31. Бижанова Ғ.К. Жасөспірімдердің қарым-қатынасындағы зейін қасиеттерінің психологиялық ерекшеліктері. «Келешек-2013» студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция., 2013 ж., ақпан., ISBN978-601-283-023-1
32. Бижанова Ғ.К. Бастауыш сынып оқушыларының зейінін дамытудағы тәжі рибелік әдістердің орны. «Келешек-2013» студент тер мен жас ғалымдар дың республикалық ғы лыми- тәжірибелік кон ференция., 2013 ж., ақпан., ISBN978-601-283-023-1
33. Бижанова Ғ.К. Мұғалімнің қарым-қатынас біліктілігінің маңызы . «Келешек-2013» студенттермен жас ғалымдардың республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция., 2013 ж., ақпан ISBN978-601-283-023-1
34. Бижанова Ғ.К. Оқытуда жаңа технологияларды қолдану-заман талабы. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы., Арқалық.,2013,12 сәуір., ISBN 978-601-7425-39-5
35. Бижанова Ғ.К. Бала жасын кезеңге бөлудің халықтық сипаты. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы., Арқалық.,2013,12 сәуір., ISBN 978-601-7425-39-5
36. Бижанова Ғ.К. Компьютерлік технологияны қолданудың тиімділігі. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы., Арқалық.,2013,12 сәуір., ISBN 978-601-7425-39-5
37. Бижанова Ғ.К. Тұлға қалыптастырудағы Ы.Алтынсариннің еңбегі. Дулатов оқулары-2013 У- халықаралық ғылыми-практикалық конференция нолдік емес инпак-фактор.Қостанай-2013 ISBN 1984-9310
38. Бижанова Ғ.К. Зейіннің кемістіктерін жою-білімге апарар жолдың бірі. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған «Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»студенттік ғылыми-практикалық конференция. Қостанай, 8 сәуір 2014 ж. ISBN978-601-7305-40-6
39. Бижанова Ғ.К. Эмоционалдық кері әсердің зерттелуі. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған«Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»студенттік ғылыми-практикалық конференция.Қостанай,8 сәуір 2014 ж. ISBN978-601-7305-40-6
40. Бижанова Ғ.К. Қыз баланың бойындағы өтпелі кезеңдегі қиыншылықтар мен оның алдын – алу. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған«Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»студенттік ғылыми-практикалық конференция Қостанай,8 сәуір 2014 ж. ISBN978-601-7305-40-6
41. Бижанова Ғ.К. Дамыта оқыту технологиясын педагогикалық пәндерге қолдану. «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» - студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференция.Қарағанды, 2014 ж. ISBN 978-601-7493-00-4
42. Бижанова Ғ.К. Болашақ қоғамға сай тұлға қалыптастыруда Ы.Алтынсариннің еңбегінің маңыздылығы Қазақ мемлекеттік қыздар университеті «Хабаршы», психология сериясы, №6(48).2013ж . Алматы қ.
43. Бижанова Ғ.К. Тұлға қалыптастыруда Ы.Алтынсарин еңбегінің маңыздылығы Қазақстан мектебі №7, 2014
44. Бижанова Ғ.К Системы обучения Ыбырай Алтынсарина ISSN 2308-4944 инпакт фактор ISI-0,307
45. Бижанова Ғ.К. Шағын кешенді мектептердегі білім берудің тиімділігін арттырудың жолдары «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері»-Алтынсарин оқулары-2014 республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 14 қараша 2014 ж.
46. Бижанова Ғ.К. Отбасы-әлеуметтендіру процесінің жетекші институты Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік –техникалық университеті «Ғылыми хабаршысы» журналы, желтоқсан,2014 ж.Қостанай қаласы. ISSN 2305-3356
47. Бижанова Ғ.К. Ыбырайдың қыз балаларға арналған мектептері және ондағы білім беру жүйесі Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік –техникалық университеті «Ғылыми хабаршысы» журналы, желтоқсан,2014 ж.Қостанай қаласы. ISSN 2305-3356
48. Бижанова Ғ.К. Мектеп оқушыларының белсенділігі мен кәсіптік бағдарының қалыптасу жолдары Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік –техникалық университеті, «Ғылыми хабаршысы» журналы, желтоқсан,2014 ж.Қостанай қаласы. ISSN 2305-3356
49. Бижанова Ғ.К. Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар берудің мүмкіндіктері Республикалық студенттер ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. «Ювенология оқулары -2015 г» , Қазақ гуманитарлық заң университеті. Астана қ. 20 сәуір 2015 ж.
50. Бижанова Ғ.К. Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности XIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Россия и Европа: связь культуры и экономики». Прага, 13 қазан,2015 ж.
51. Бижанова Ғ.К. Жеткіншектердің көшбасшылық қасиетін дамытудың жолдары «Ыбырай оқулары 2015» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 27 қараша, 2015ж.
52. Бижанова Ғ.К. Особенности формирования лидерских качеств у подростков X Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Образование: традиции и инновации»Прага, 2016 ж.
53. Бижанова Ғ.К. Көшбасшының құзіреттілігі-қоғам талабы. Төлегенов оқулары-2016. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту»-республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.2 бөлім. 25 ақпан 2016 ж.
54. Бижанова Ғ.К. Проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной отсталостью. КазНПУ, «Вестник» журналы, психология сериясы, №2 (47) ,2016ж, Алматы
Оқу құралдарының саны және (атауы) және шыққан уақыты -30
1. Г.К.Бижанова., Э.А.Акылбекова «Сказка как метод психологической диагностики» \ Әлеуметтік –педагогикалық халықаралық конференция; 3қазан 2017 ж  Мәскеу1. Г.К.Бижанова., Э.А.Акылбекова «Сказка как метод психологической диагностики» \ Әлеуметтік –педагогикалық халықаралық конференция; 3қазан 2017 ж  Мәскеу
2. Г.К.Бижанова «Прблемы коррекционно-развивающего взаимоотношения в юношеском возрасте детей с умеренной отсталостью» \Білім: дәстүрлер мен инновациялар: YII халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары; Прага, Чех Респбликасы, 20-21 наурыз, 2018 ж.
3. Г.К.Бижанова., Н.Темирбаева «Зайырлы қоғамда тұлға көшбасшылығын қалыптастыруда жаңа технологиялардың маңызы» \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары; 12 сәуір, 2018 ж
4. Г.К.Бижанова., А.Қансейіт «Бастауыш сынып оқушыларының зейінін қалыптастырудағы белсенді әдістер» \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары; 12 сәуір, 2018 ж
5. Г.К.Бижанова., К.Иса «Жеткіншек жастағы қиын баланы отбасында тәрбиелеуде жаңа әдістерді қолданудың шарттары» \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары; 12 сәуір, 2018 ж
6. Г.К.Бижанова., Э.А.Акылбекова «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы құрал ретіндегі - ертегі» \ «Қазақстанның ғылымы мен өмірі журналы» Педагогика сериясы; ВАК, Астана, №4 (60) 2018
7. Г.К.Бижанова., Г.Жанбыршы «Дарынды балаларды тәрбиелеудегі белсенді әдістер» \ «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірбие, өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары; Ақтөбе, 27.04.2018ж 
8. Г.К.Бижанова., Э.А.Акылбекова «Электронды презентациялық курс «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»» -  (қаз.тілінде
9. Г.К.Бижанова., Г.Мәлік «Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі» \ «Дуалды оқыту жүйесі: тәжірбие және келешек» тақырыбындағы Өркен-2017 студенттердің институтішілік сырттай өткен аймақтық ғылыми-зерттеу конференциясы; 24 қараша, 2017ж
10. Г.К.Бижанова., М.Макашова «Жас отбасындағы ажырасудың психологиялық негіздері» \ «Дуалды оқыту жүйесі: тәжірбие және келешек» тақырыбындағы Өркен-2017 студенттердің институтішілік сырттай өткен аймақтық ғылыми-зерттеу конференциясы; 24 қараша, 2017ж
11. Г.К.Бижанова., К.Е.Иса «Жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі», «Адами капитал-қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіптік революцияның қозғаушы күші» тақырыбындағы халықаралық ХУІІІ Байқоңыр оқулары материалдарының жинағы, Жезқазан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3
12. Г.К.Бижанова., Мусирова Г.Б.,Байбота А. «Спортшыны психологиялық дайындаудың маңызы», «Адами капитал-қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіп тік революцияның қозғаушы күші» тақырыбындағы халықаралық ХУІІІ Байқоңыр оқулары материалдарының жинағы,Жезқазан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3
13. Г.К.Бижанова., А.Е.Қалдарова «Бала болмысы-тәрбиелеудің бастауы», «Адами капитал-қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіп тік революцияның қозғаушы күші» тақырыбындағы халықаралық ХУІІІ Байқоңыр оқулары материалдарының жинағы,Жезқазан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3
14. Г.К.Бижанова., А.Ә.Қансейіт «Оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастыру маңызы», «Адами капитал-қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіпт ік революцияның қозғаушы күші» тақырыбындағы халықаралық ХУІІІ Байқоңыр оқулары материалдарының жинағы,Жезқазан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3
15. Г.К.Бижанова., Н.У.Темирбаева «Ыбырай Алтынсаринның ағартушылық қызметі», «Адами капитал-қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіп тік революцияның қозғаушы күші» тақырыбындағы халықаралық ХУІІІ Байқоңыр оқулары материалдарының жинағы,Жезқазан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3
16. Бижанова Г.К., Иса К.Е. «Жеткіншек жастағы қиын баланы отбасында тәрбиелеуде жаңа әдістерді қолданудың шарттары», «Төлегенов оқулары - 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары: Арқалық, 12 сәуір, 2018 ISBN 978-601-7947-23-1
17. Г.К.Бижанова., Н.У.Темирбаева. «Зайырлы қоғамда тұлға көшбасшылығын қалыптастыруда жаңа технологиялардың маңызы», «Төлегенов оқулары - 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары: Арқалық, 12 сәуір, 2018 ISBN 978-601-7947-23-1
18. Г.К.Бижанова., А.Қансейіт «Бастауыш сынып оқушыларының зейінін қалыптастырудағы белсенді әдістер», «Төлегенов оқулары - 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары: Арқалық, 12 сәуір, 2018 ISBN 978-601-7947-23-1
19. Г.К.Бижанова., Г.Жанбыршы., Г.Ишанбек., А.Қаспақбай., Г.Малик «Проблемы коррекционно-развивающего взаимоотношения в юношеском возрасте детей с умереноой отсталостью», Humanization of education and upbringing in the education system: theory and practice Materials of the VII international scientific conference. Prague, March 20-21, 2018
20. Г.К.Бижанова., Г.Ж.Жаңбыршы «Дарынды балаларды тәрбиелеудегі белсенді әдістер», «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірбие, өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе, 2018 ISBN 978-601-7959-25-8
21. Г.К.Бижанова., Э.А.Акылбекова «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы диагностикалық құрал ретіндегі - ертегі», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» №4 (60) Астана, 2018
22. Г.К.Бижанова., Ә.Т.Нәкуова., Н.Өміртай «Гендерлік тәрбиеге жаңаша бетбұрыстың қажеттілігі», «Алтынсарин оқулары-2019» Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Арқалық-2019, ISBN 9786017947354
23. Г.К.Бижанова., Л.К.Сомтемирова., А.Б.Дакар «Ы.Алтынсариннің тілді меңгерудегі тәжірибесінің тұлға құзіреттілігіне бағытталуы», «Алтынсарин оқулары-2019» Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Арқалық-2019, ISBN 9786017947354
24. Г.К.Бижанова., Ә.І.Уәли., Ж.Ибадулла «Бәсекеге қабілетті тұлғаға шет тілін үйретуде Ы.Алтынсарин әдістемесін пайдаланудың мүмкіндігі», «Алтынсарин оқулары-2019» Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Арқалық-2019, ISBN 9786017947354
25. Г.К.Бижанова., Г.С.Смаилова., Г.Б.Мусирова., А.Е.Тауекелова «Мотивы выбора социально-педагогической специальности в вузах Казахстана», Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 январь-февраль 2019 год
26. Г.К.Бижанова., Ж.М.Есіркеп «Адамаралық қapым-қaтынacты тpeнинг apқылы қaлыптacтыpудың жoлдapы», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практьиклық конференция материалдары,12 сәуір,2019ж.
27. Г.К.Бижанова., Т.І.Уәли., М.У.Дуйсенкулова «Оқу-тәрбие үрдісінде тpeнинг apқылы қapым-қaтынacты жетілдірудің маңызы, «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары,12 сәуір,2019ж.
28. Г.К.Бижанова.,, Э.А.Ақылбекова «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен электронды презентациялық курс, Арқалық, 2018., ISBN 978-601-7425-69-2
29. Г.К.Бижанова., А.Е.Тауекелова «Педагогика» пәнінен 1001 тест, Арқалық, 2019., ISBN 978-601-7425-69-2
30. Г.К.Бижанова., А.Е.Тауекелова «Шағын кешінде мектептегі педагог-психологтың қызметіне» арналған жинақ, Арқалық, 2019


AnarАты-жөні, тегі - Тауекелова Анар Еламановна 
Атқаратын қызметі - Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87011470102
Оқытылатын пәндер 
• Психология және адам дамуы;
• Әлеуметтік психология;
• Этнопсихология
• Эксперименталды психология
• Жалпы психология негіздері
• Жалпы психология бойынша практикум
• Жас ерекшелік психологиясы
• Отбасы психологиясы
• Өзін- өзі тану
Ғылыми дәрежесі(болған жағдайда) - педагогика ғылымының магистрі
Ғылыми атағы (болған жағдайда)
Мамандық және бағыттарының атауы – 5В010300 Педагогика және психология
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметті (болған жағдайда)
• Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті ЖОО оқытушыларының білімін жетілдіру институты. 2007 ж.
• «Л.НГумилев атындағы Еуразия Ұлттық унимерситетінің қосымша білім беру және біліктілікті жетілдіру. 2010 ж.
• «Бөбек» ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы.2014 ж
• Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 2015 ж
• Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру деңгейлік бағдарламалары «Назарбаев зиаткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы. 2016
Жалпы еңбек өтілі – 24 жыл
Мамындық бойынша еңбек өтілі – 12жыл
Ғылыми еңбектердің саны және атауы 
• Тауекелова А.Е. Ыбырай бастаған Ланкастер әдісінің шағын кешенді мектептегі бүгінгі жалғасы «Мұғалім мамандарын дайындау:мәселелері ,болашағы және шешу жолдары» Ы.Алтынсариннің 165 жылдығына арналған республикалық ғылыми – практикалық конференция , Арқалық, 16-17 қазан, 2006ж ISBN 9965-567-16-6
• Тауекелова А.Е. Ыбырай мұраларын дамыта оқыту «Қазақстан мектебі», 2006ж.,№5
• Тауекелова А.Е. Белль- Ланкастер әдісі «Қазақстан мектебі», 2007ж.,№3
• Тауекелова А.Е. Шағын кешенді мектеп пен жанұяның бірлестігі «Шағын мектеп»,2007ж., №6
• Тауекелова А.Е. Тубдиспансенр мектебінің бастауыш сыныптарында ана тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері «Торғай өңірінің бас қаласы : құрылуы және даму болашағы » Облыстық ғылыми – практикалық конференция 12 шілде 2006ж, Арқалық қ.
• Тауекелова А.Е. Тіл мәдениеті – халықтың рухани қазынасы «Қазақстан мектебі», 2008ж.,№5
• Тауекелова А.Е. Тіл мәдениеті –әлеуметтену негізі «Проблемы социализации учащихся общеобразовательных школ Казахстана республиканская научно-практическая конференция» г.Аркалык, 2008г.
• Шығармашылық ізденіс –тіл мәдениетіне баулудың көзі «Еуразияшылдық идеясы контексіндегі қазақстан түркітануы : мәселелері мен болашағы » Халықаралық ғылым- теориялық конференциясының ғылыми теориялық мақалалар жинағы Астана қ. 2008ж.
• Тауекелова А.Е. «Ұжымдық технология арқылы оқытушылардың тілдік мәдениетін қалыптастыру» “Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы”-халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфер енция материалдары, 4 желтоқсан, 2009 ж. Арқалық қаласы. ІSBN 9965-567-72-7
• Ұстаз бен оқушы арасындағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы »- халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция 4 желтоқсан ,200ж. Арқалық. ІSBN 9965-567-72-7
• Тауекелова А.Е. «Оқушылардың экологиялық сана- сезімін тіл мәдениеті арқылы ояту» «Оқу-тәрбие үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін тәрбиелеу»-республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдары,Арқалық қаласы, сәуір ,2009 ж.
• Тауекелова А.Е. «Мірдің оғындай»- тіл мәдениеті» Жазушы-этнограф С.Кенжеахметұлының 70-жасқа толуына орай өткізілген «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие бе ру» республикалық ғылыми - практикалық конференция матеиалдары, Арқалық қаласы, 21 қараша, 2009 ж.
• Тауекелова А.Е. «Өзін - өзі тану» сабағының оқушылардың сөйлеу икемділіктерін қалыптастырудағы маңызы» «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік жетістіктері, көкейкестілігі»-халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен ция материалдары. Арқалық қаласы, 28-29 cәуір, 2010 ж., ІSBN 978-601-7229-56-6
• Тауекелова А.Е. «Отбасындағы «дарынды» баланы тану және өзіне таныту» «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік жетістіктері, көкейкестілігі» -халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен ция материалдары, Арқалық.қаласы, 28-29 cәуір 2010 ж., ІSBN 978-601-7229-56-6
• Тауекелова А.Е. «Зайырлы білім беру мектептеріндегі мұғалім мәдениетінің жаңа мазмұны» «Дружба народов - времен связующая нить» (к 170 летию со дня рожде ния И.Алтынсарина), Арқалық қаласы, 2011 ж., ІSBN 9965-567-84-0
• Тауекелова А.Е. «Оқушыларды кәсіпке баулуда Ыбырай шығармаларының маңызы» «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары- 2011» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Арқалық қаласы, 14-15 қазан 2011 ж. ІІ том. ІSBN 978-601-722-56-6
• Тауекелова А.Е. «Ауызша сөйлеу мәдениеті» «Қазақстан мектебі» № 2, 2011 ж
• Тауекелова А.Е. Оқушылардың сөз этикеті мен тіл мәдениетін жетілдіру Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық білім беру ,нақты жағдайы мәселелері , келешегі», 2010 ж. Астана қ.
• Тауекелова А.Е. «Елжандылыққа тәрбиелеудегі көркем шығармалардың орны» «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар»
• республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қаласы, 17 сәуір 2012 ж, ІSBN 9965-567-94-8
• Тауекелова А.Е. «Студенттердің тұлғалық дамуын қалыптастыруда педагогикалық- психологиялық қарым- қатынас үрдісінің тиімділігі» «Білім, ғылым инновация - жас зерттеушілердің үлесі»- жооаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. Астана қаласы, 17 ақпан 2012 ж,
• Тауекелова А.Е. «Студенттердің тұлғааралық қарым- қатынастарын қалыптастыру мәдениеті» «Ғылыми-инновациялық даму - жоғары білімді жетілдіру факторы»-халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Астана қаласы, 27 сәуір, 2012 ж.
• Тауекелова А.Е. «Болашақ педагогтардың кәсіби қарым- қатынасын қалыптастырудың жолдары» «Білім - ұлттық адами капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш»тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары -2012»- республикалық ғылыми- тәжірбиелік конференция материалдары, 5 қазан, 2012 ж. Арқалық қаласы.
• Тауекелова А.Е. «Студенттердің топтағы қарым- қатынас үрдісінің педагогикалық қабілет дамытудағы орны» «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми -тәжірибелік конференция материалдары, ақпан, 2013 жыл.
• Тауекелова А.Е. Елжандылыққа тәрбиелеудегі көркем шығармалардың орны «Төлегенов оқулары» «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі замаңғы әдістемелер мен технологиялар» республикалық ғылыми –тәжірибелік конференция Арқалық сәуір 2012ж.
• Тауекелова А.Е.Психологиялық тренингтерді қолдау жолдары Студенттер мен ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Келешек-2013» жезқазған 2013ж.
• Тауекелова А.Е.«Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамытудағы өз беттілік жұмыстардың маңызы» «Дулатов оқулары-2013»-халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары (қараша 2013 ж.)
• Тауекелова А.Е. Психологиялық тренинг арқылы колледж студенттеріне кәсіптік бағдар беру «Қазақстан білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференция Арқалық қ. сәуір 2013ж.
• Тауекелова А.Е.Жасөспірімдердің әлеуметтенуіне тренингтердің оңтайлы жолдары «Қазақстан білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференция Арқалық қ. сәуір 2013ж.
• Тауекелова А.Е. «Природа- комплексная сила развития неграниченных возможностей «ограниченных» «Білім беру: дәстүр және инновация» тақырыбындағы V- ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Прага, Чехия Республикасы, 22 сәуір, 2014 ж.
• Тауекелова А.Е. «Студент тұлғасын қалыптастырудағы шығармашылық әлеуеттің маңызы» Л. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің «Хабаршысы»
• Тауекелова А.Е. «Изотерапияның мүмкіндігі шектеулі балаларға тигізетін әсері «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» атты студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары, Қарағанды, 2014 ж.
• Тауекелова А.Е. «Шағын кешенді мектептердегі оқытудың мүмкіндіктері» Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық мәселелері тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2014»- республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары, 2014 ж.
• Тауекелова А.Е. Балаға имани тәрбие беруде ата-ананың ықпалы Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік – техникалық университеті . Ғылыми хабаршысы №4 желтоқсан 2014 ж. ІSBN 2305-3356
• Тауекелова А.Е. Студенттердің өзін-өзі басқаруының ерекшеліктері Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік – техникалық университеті . Ғылыми хабаршысы №4 желтоқсан 2014 ж. ІSBN 2305-3356
• Тауекелова А.Е.Ислам діні мен діни экстримизмнің жастар тәрбиесіне әсері «Ювенология оқулары -2015» Республикалық студенттер ғылыми-тәжірибелік конференциясы20 сәуір 2015
• Тауекелова А.Е. Ауыл мектебіндегі әлеуметтік педагогтың қызметінің ерекшелігі «Ювенология оқулары -2015» Республикалық студенттер ғылыми-тәжірибелік конференциясы20 сәуір 2015
• Тауекелова А.Е. Отбасының бала дамуына тигізетін ықпалы Болашақ педагогтардың ғылыми құзіреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер . «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми –тәжірибелік конференция . 27 қараша 2015ж.
• Тауекелова А.Е. Оқушылардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру «Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы ҚР Тұнғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев тағдыркешті шешімдері» III республикалық ғылыми –тәжірибелік конференция . 27 қараша 2015ж.
• Тауекелова А.Е. The problem of formingvalue orientations of personality «Россия и Европа : связь культуры и экономики» ХІІІ Международная научно-практическая конференция 13 ноября 2015г
• Тауекелова А.Е. Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью Х Международная научно-практическая конференция «Оброзование: традиции и инновации» Прага, Чешская республика 17 декабря 2015г.
Оқу құралдарының саны және (атауы) және шыққан уақыты-12
1. Тауекелова А.Е. «Мектепке дейінгі кезіндегі балалардың әлеуметтік интеллектісін дамыту жолдары», Қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығына арналған «Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кездегі даму үрдістері және болашағы» атты VII халықаралық ғылыми әдістемелік конференциясы Алматы 2017 ж. 1. Тауекелова А.Е. «Мектепке дейінгі кезіндегі балалардың әлеуметтік интеллектісін дамыту жолдары», Қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығына арналған «Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кездегі даму үрдістері және болашағы» атты VII халықаралық ғылыми әдістемелік конференциясы Алматы 2017 ж.
2. Тауекелова А.Е. «Кіші мектеп жасындағы аномальды балалардың оқуға деген мотивациясын арттыру», Қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығына арналған «Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кездегі даму үрдістері және болашағы» атты VII халықаралық ғылыми әдістемелік конференциясы Алматы 2017 ж. 
3. Тауекелова А.Е. «Аутизм балаларды өмірге бейімдеудің заманауи жолдары», Инновоционное развитие и востребованность науки в современном Казахстане, ХІ международная научная конференция Алматы 2017 г.
4. Тауекелова А.Е. «Мектеп жасына дейінгі балларды тәрбиелеуде ойынның маңызы»; «Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру аясында білім беруде «Цифрлы білім беру- озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық 12.04.2018 ж 
5. Тауекелова А.Е. «Познавательная деятельность и особенности психолого- медико- педагогической консультации социальной адаптации семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» Humanization of education and upbringing in the education system: theory and practice., Materials of the YII internatoinal scientific conference March 20-21, 2018.
6. Тауекелова А.Е. «Болашақ маманның жобалау мәдениетін қалыптастырудың қырлары»;  «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірибе, өзекті мәселелер» Республикалық ғылыми- практикалық конференция, Ақтөбе  27.047.2018ж, 
7. Тауекелова А.Е. «Қарым-қатынас негізінде студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту мүмкіндіктері»  Қазақстанның ғылымы мен өмірі № 4(60) 2018 ж. журналы
8. А.Е.Тауекелова «Мектепке дейінгі балалардың байланыстыра сөйлеуін дамыту ерекшеліктері», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетану мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 12 сәуір 2019жыл Арқалық қ.
9. А.Е.Тауекелова «Шығармашылық әлеуеттің студент тұлғасын қалыптастырудағы ролі» Қаражігітова Клара Нұрмағанбетқызының 80 - жылдығына арналған «Мұғалім бейнесі – ұлт мәртебесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
10. А.Е.Тауекелова «Мотивы выбора социально-педагогической специальности в вузах Казахстана» Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 январь-февраль 2019 год
11. А.Е.Тауекелова «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алатын студенттердің әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің ерекшеліктері», «Алтынсарин оқулары-2019» Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қантар 2019. Арқалық қ.
12. А.Е.Тауекелова «Жасөспірімдердегі өзін- өзі бағалау ерекшеліктері», «Алтынсарин оқулары-2019» Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қантар 2019. Арқалық қ.


GulimАты-жөні, тегі - Мусирова Гүлім Бақытовна
Атқаратын қызметі - Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87025936382
Оқытылатын пәндер
• Педагогикалық шеберлік
• Инклюзивті білім беру жүйесіндегі педагог-психолог жұмысы
• Өзін-өзі тану
• Арт-терапия
• Клиникалық психология
• Гендерлік психология
Этнопедагогика

Ғылыми дәрежесі(болған жағдайда) - педагогика ғылымының магистрі
Ғылыми атағы (болған жағдайда)
Мамандық және бағыттарының атауы – 5В010300 Педагогика және психология
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
- Кредитная система обучения в высших учебных заведениях переподготовки и повышения квалификации -2008ж Методики организации научных исследований ҚазЗУ-2009 ж
- «Мамандандырылған аккредитация шеңберінде ЖОО өзін-өзі бағалау есебін дайындау» Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агентігі -2014ж
- «Certificate of participation awarded» ELESEVIER BV 2014
- Өзін-өзі тану» « Научно-теоретические методические основы нравственно-духовного образования в высшей школе» 2010 жылы Алматы қ.ц
- «Өзін-өзі тану»рухани-адамгершілік білім бағдарламасын жүзеге асырудың әдістемесі,2014 жылы Алматы қ.
Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша «Өрлеу»біліктілікті арттыру ұлттық орталығы
Жалпы еңбек өтілі: 23 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі: 10 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
1.«Мектеп кітапханалары-білім ордасы»-Университетский сборник творческих работ «Студенческий континент» Қостанай,2008ж
2.«С.Кенжеахметовтың шығармаларына оқырмандық қызығушылықты қалыптастыру» С.Кенжеахметовтың 70-жасқа толуына орай өткізілген 3.«Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» республикалық ғылыми-практикалық конференция 21 қараша 2019 ж Арқалық қ.
4. «Қазақстан кітапханаларындағы оқырмандықты қалыптастыру жұмыстары тарихы» « Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы»-халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция,Арқалық қ.2009ж
5.« Экологиялық тәрбие берудегі ақпараттанудың рөлі»Оқу-тәрбие үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін тәрбиелеу» республикалық ғылыми-практикалық конференция,Арқалық қ.2009ж
6.«Торғай өлкесі кітапханаларындағы оқырмандықты қалыптастыру тарихынан» . «Қазіргі әлеуметтік гуманитарлық білім беру:нақты жағдайы,мәселелері,келешегі»халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция,Астана қ,28-29сәуір,2010ж
7.«Достықтан туындаған оқулық» . Ғылыми-публикациялық жинақ «Дружба народов –времен связующая нить (к 170 –летию со дня рождения И.Алтынсарина)»,Арқалық қ.2010
8.«Өзін-өзі танудағы оқырмандық қасиеттің үлгісі» мақаласы. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірбие және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 28-29 сәуір 2010 ж.
9. «Қызығушылық» түсінігінің ғылымда қарастырылуы» мақаласы. «Қазақстан мектебі» журналы, №1, 2011ж,Алматы
10.«Оқырмандық «қызығушылықты» қалыптастырып дамытудағы Ы. Алтынсарин шығармаларының рөлі» мақаласы. «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері тақырыбында» Алтынсарин оқулары Республикалық ғылыми-практиқалық конференция, Арқалық қ, 14-15 қазан 2011 ж.
11.«Оқу-тәрбие процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет ерешеліктері» мақаласы. «Блім, ғылым инновация - жас зерттеушілердің үлесі» ЖООаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 2 том, Астана қ., 2012 ж.
12.«Педагогика және психология мамандығындағы студенттерді кәсіптендіруде арт-терапия пәні негізінде танымдық қызығушылығын қалыптастыру» мақаласы. «Білім – ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары – 2012» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 2 бөлім, 5 қазан 2012ж., Арқалық қ.
13.«Оқу тәрбие үрдісінде студенттердің танымдық ізденімпаздылығын арттырудың әдіс-тәсілдері» мақаласы «Ғылыми-инновациялық даму – жоғары білімді жетілдіру факторы» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Астана қ, 27 сәуір, 2012 ж.
14.«Педагогикалық қабілеттілікті танымдық іс-әрекет арқылы қалыптастыру шарттары" мақаласы. «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, І бөлім, 14 ақпан 2013 ж., Арқалық қ.
15.«Оқу үдерісінде тұлғаның танымдық іс-әрекетінің қалыптасыуының теориялық негіздері» мақаласы. «Дулатов оқулары -2013 халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары, 22 қараша, 2013 ж.
16.«Педагогикалық мамандықтағы студенттердің танымдық іс-әрекет арқылы қалыптастыру шарттары» мақаласы. «Ахмет Байтұрсыновтың білімі мен ғылымына қосқан үлесі», республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ, 29 мамыр 2013 ж.
17.«Оқу танымдық іс-әрекетін дамыту» мақаласы «Қазақстан мектебі»журналы,№7,2014ж,Алматы
18.«Шағын мектептердегі білім берудің тиімділігін арттыру жолдары» мақаласы. Соавтор:Ғ.Қ.Бижанова Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық, 2014
19.«Девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері» Академик Зұлқарнай Алдамжар ат.Қостанай әлеуметтік техникалық университеті .Ғылыми-хабаршы 4.2014 Соавтор:Сариева М.
20.«Салауатты өмір салты-кемел жолдың бастауы» Академик Зұлқарнай Алдамжар ат.Қостанай әлеуметтік техникалық университеті .Ғылыми-хабаршы 4.2014 Соавтор:Мұратова М.
21.«Девиантты мінез-құлықты баланы отбасында тәрбиелеудің ерекшелігі «Ювенология оқулары-2015 Республикалық студенттер ғылыми-тәжірибелік конференция» 20 сәуір 2015 Соавтор:Сариева М.
22.«Тұтынушылық мінез-құлықтың қазіргі заманғы психология ғылымында зерттелуінің кейбір мәселелері» « Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» « Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.27 қараша 2015ж
23.Forming value orientations of personality 13 Международная научно-практическая конференция “ Россия и Европа:связь культуры и экономики» 13 ноября 2015г. Соавтор:Тауекелова А.Е.Алькуатова А.Л. Какина Д.Ш.
24.Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью 10 Международная научно-практическая конференция «Образование: традиции и инновации»Прага,Чешская Республика 17декабря 2015г Соавтор:Мещерякова О.С.Сейдімхан Ұ, Тауекелова А.Е ,Какина Д.Ш.
25.Проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью Хабаршы-Вестник Абай ат.ҚҰПУ №2,2016
Оқу құралдарының саны және (атауы) және шыққан уақыты-7
1. Г.Б.Мусирова.,Тұрмыста зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдермен жұмыс жасаудың арт-терапиялық әдістемесі \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж1. Г.Б.Мусирова.,Тұрмыста зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдермен жұмыс жасаудың арт-терапиялық әдістемесі \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж
2. Г.Б.Мусирова., Т.Талапқали,Ә.Байбота,А.Сабыр Жаттығу мен жарыс кездерінде спортшыны психологиялық дайындаудың маңыздылығы \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж
3. Г.Б.Мусирова., С.Қаженова, Музыканың адамға емшаралық әсерінің тарихынан \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж
4. Г.Б.Мусирова., Т.Зейін,А.Қалдарова Мүмкіндігі шектеулі баласы бар ата-аналарды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж
5. Г.Б.Мусирова., И.Г.Айтбайқызы., «Жаңартылған білім мазмұны : теория, тәжірибе, өзекті мәселелер» \ «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзіреттілік» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары-2018» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарпы; 12 сәуір, 2018 ж
6. Г.Б.Мусирова., «Познавательная деятельность и особенности психолого-медико-педагогической консультации социальной адаптации семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» \ Білім: дәстүрлер мен инновациялар: ҮІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары; Прага, Чех Республикасы, 20-21 наурыз, 2018 ж.
7. Г.Б.Мусирова., И.Г.Айтбайқызы., «Инклюзивті сыыныптағы пәндік-білім берушілік ортаны жобалаудың ерекшелікері» \ «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірибе, өзекті мәселелер»: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары; Ақтөбе, 27.04.2018ж


YlmiraАты-жөні, тегі: Акылбекова Эльмира Акылбековна
Атқаратын қызметі: оқытушы.
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87758987899
Оқылатын пәндер: «Педагогика», «Әлеуметтік педагогика», «Этнопедагогика»,
Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарыныңмагистрі
Ғылыми атағы:
Мамандық және бағыттарының атауы- 5В010300 – Педагогика және психология
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1. 13.06.2014ж. - 28.06.2014ж. аралығында «ӨРЛЕУ» біліктіліктіарттыру ұлттық орталығы»АҚ базасында өткен«Заманауи педагогикалық технологиялар» жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы (240 сағат).
2. Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының Қазақ хандығы 550 жыл толуына орай «Оқытудың инновациялық технологияларының әдіс – тәсілдердің Қазақстан тарихы сабақтарында қолдану» атты қалалық әдіснамалық семинаврға қатысқаны үшін 28.05.2015 ж
3. А.И. Герцена атындағы Ресей мелекеттік педагогикалық университеті. «Қазіргі заманға университеттегі оқу процесін ұйымдастыру» үлгісі бойынша дәріс тыңдады.36 сағат Алматы 2015 ж
Жалпы еңбек өтілі – 16 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 10 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
Акылбекова Э.А. «Мінез –құлқында ауытқулары бар балаларға психологиялық қызмет» мақаласы научно-производственный журнал. «Дулатовские чтения-2013».
Акылбекова Э.А., Абузарова Ж «Наука и молодежь в современном мире» атты мақаласы, «Педагогическая наука глазами молодых», посвященной Материали за IX между75-летию Костанайского государственного педагогического института. Костанай, 8 апреля 2014г.
Акылбекова Э.А., Елубаева А. «Бейіндік оқыту Қазақстандық білімді жаңартудың бір механизмі» «Педагогическая наука глазами молодых», посвященной Материали за IX между75-летию Костанайского государственного педагогического института. Костанай, 8 апреля 2014г.
Акылбекова Э.А. «Ертегі –ғажайыптар әлемі» Қазақстан мектебі №7(1063) шілде 2014
Акылбекова Э.А. , Тауекелова А.Е. «Шағын кешенді мектептердегі оқытудың мүмкіндіктері» Республиканская научно-практическая конференция. «Алтысаринские чтения-2014»
Акылбекова Э.А «Ұлттық ойындар –өзін –өзі тану сабағында» «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания достижения, актуализация» материалы международной научно-практической конференции 28-29 апреля, 2010 года
Оқу құралдарының саны және (атауы) және шыққан уақыты-5
1. Акылбекова Э.А., Кошкинбай С.Ә. «Полоролевая идентификация и формировангие полоролевых стереотипов у детей» \ «Жаңартылған білім мазмұны:теория, тәжірибе, өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы; Ақтөбе қаласы 27.04.2018 ж1. Акылбекова Э.А., Кошкинбай С.Ә. «Полоролевая идентификация и формировангие полоролевых стереотипов у детей» \ «Жаңартылған білім мазмұны:теория, тәжірибе, өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы; Ақтөбе қаласы 27.04.2018 ж
2. Акылбекова Э.А., Балтабай Ж.Б. «Multilingualism in professional training of teachers- psychologists» \ Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемелекеттік педагогикалық институты; Арқалық қ 2018 ақпан
3. Акылбекова Э.А., Бижанова Г.К  «Сказка как метод психологической диагностики»\ Әлеуметтік –педагогикалық халықаралық конференция; 3қазан 2017 ж  Мәскеу
4. Акылбекова Э.А., Смиалова Г.С., Курманова А.Р. «Foreign language as a component and means of professional training of pedegog – psychologists» \ «Мамандардың кәсіби деңгейін көтеру және шетелде оқыту технологиялары бойынша екінші интернет-конференциясы», Ақпан. 2018 г
5. Акылбекова Э.А., Какина Д.Ш., Тауекелова А.Е. «Эффективность применения интерактивных методов в формировании взаимоотношений школьников начальных классов с помощью сказок» . \ XVIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Ресей мен Еуропа: мәдениет және экономика »
6. Акылбекова Э.А., Смаилова Г.С., Курманова А.Р «Foreign language as a component and means of professional training of pedagog psychologists» «Second Internet Conferenct Proceeding Foreign Language in professional treining of specialists issucs and strategies» 15февраль 2018
7. Акылбекова Э.А., Балтабай Ж.Б. «MULTINIGUALISM IN PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS- PSYCHOLOGISTS». MULTININGUAL EDUCATION theories and practices International forum  proceedings Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемелекеттік педагогикалық институты
8. Акылбекова Э.А., Бижанова Г.Қ. «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы диагностикалық ретіндегі – ертегі». Международный научно-популярный журнал ISSN 2073-333X Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (60)2018
9. Акылбекова Э.А., Зейін Т.З., «Табиғи агрессия және оның қазіргі кездегі психологиялық көзқарастары». Халықаралық XVIII Байқоңыров оқулары материалдарының жинағы. Жезқазған 2018 ж. «Адами капитал – қоғам дамуының іргелі негізі және төртінші өнеркәсіптік революцияның қорғаушы күші»
10. Акылбекова Э.А., Кошкинбай С.Ә. «Полоролевая индентификация и формирование полоролевых стереотипов у детей». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қ.Жұманов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. «Жаңартылған білім мазмұны:» теория, тәжірибең өзбекті мәселелер» атты Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары.
11. Акылбекова Э.А., Бижанова Г.Б.,Зейін Т.З. «Балалардғы агрессияның туындау сеептерінің арнайы әдебиеттерде зерттелуі» Алтынсарин оқулары-2019 «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы Республикалық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары 31.01.2019ж
12. Акылбекова Э.А., Сейдина Б.З. «Орыс тілді мектеп оқушыларның шешендік сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың жолдары» Қазақстанның ғылымы мен өмірі №2(78) 2019 Абай атындағы қазақ Мемлекеттік академиялық опера және балет театры
13. Акылбекова Э.А., Сүйенбаева А. "Тұлғаның стереотипін қалыптастырудағы ертегінің ролі" 1. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: Өлкетанулық мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 12 сәуір 2019 жыл


DinaraАты-жөні, тегі - Какина Динара Шілдебайқызы
Атқаратын қызметі - Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87751338181
Оқытылатын пәндер:
● Педагогика
● Психология
● Өзін-өзі тану
● ТЖТӘ
● Этнопедагогика
Ғылыми дәрежесі - Педагогика және психология магистрі
Ғылыми атағы:
Мамандық және бағыттарының атауы
1. Бакалавр-Ы.Алтынсарин атын.АрқМПИ, мамандығы-«5В010300-Педагогика және психология»
2. Магистратура- Л.Н.Гумилев атын.ЕҰУ мамандығы -«5В010300 -Педагогика және психология» Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру - «Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілілігн арттыру бағдарламасы бойынша» (240сағат) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНСТРЛІГІ «ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ ұйымдастыруымен (2015ж)
Жалпы еңбек өтілі - 15 жыл
Мамындық бойынша еңбек өтілі- 5 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
1.Какина Д.Ш., Омарбекова А.І. «Қазақстан білім және педагогика ғылымының тарихы: трансформация және инновация» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана қ. 2013 жыл, тақырыбы: «Оқытудың шығармашылық сипатын күшейту негізінде интерактивті технологияларды пайдалану».
2. Какина Д.Ш.,Омарбекова А.І. «Жас ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» жағдайындағы балалар қозғалысының даму көкжиегі, өзекті мәселелері» студенттер мен магистранттардың қалалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Астана қ.17 қараша 2012 жыл. тақырыбы: «Интерактивті оқыту тәсілдерінің маңыздылығы».
3. Какина Д.Ш. Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ. Хабаршы ғылыми журналы II бөлім №3 (100) 2014ж. Астана қ. тақырыбы: «ЖОО-да интерактивті оқыту технологияларын қолданылудың мүмкіндіктері».
4. Какина Д.Ш., Кенжебекова М.С. «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 24 сәуір 2015 жыл. тақырыбы: «Интерактивті технологияларды қолдану әдістерін жетілдіру жолдары».
5. Какина Д.Ш., Иманберлі А. «Ыбырай оқулары 2015» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, 27 қараша 2015ж. тақырыбы: «Отбасы мәселесінің психологиялық мәні».
6. Какина Д.Ш., Алькуатова А.Л., Тауекелова А.Е., Мусирова Г.Б. XIII-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы «Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага, Чехия республикасы 13 қараша 2015ж. тақырыбы: «THE PROBLEM OF FORMING VALUE ORIENTATIONS OF PERSONALITY».
7. Какина Д.Ш., Мещерякова О.А.,Мусирова Г.Б.,Тауекелова А.Е., Сейдімхан Ұ.М. Х-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы «ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» Прага, Чехия республикасы 17 желтоқсан 2015ж. тақырыбы: «Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью».
8. Какина Д.Ш., Шаумен Г.С. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.
ХАБАРШЫ ВЕСТНИК «Психология» сериясы №2(47),2016. тақырыбы: «Германияда әлеуметтік педагогтарды даярлауда жобалық оқытудың ерекшеліктері».
Оқу құралдарының саны және (атауы) және шыққан уақыты-4
1. Какина Д.Ш. «Особенности деятельности социального педагога в условиях инклюзивного образования в Казахстане». Халықаралық  конференция «Әлеуметтік-педагогикалық Калабалинск оқулары» 3 қазан, 2017 ж.1. Какина Д.Ш. «Особенности деятельности социального педагога в условиях инклюзивного образования в Казахстане». Халықаралық  конференция «Әлеуметтік-педагогикалық Калабалинск оқулары» 3 қазан, 2017 ж
2. Какина Д.Ш. «Training of pedagog-psychologists in the conditions of multilingualism».  Халықаралық форум көптілді білім беру: Теория мен тәжірибе. қ.Аркалык.  8 желтоқсан 2017ж. Бондарева Т.О.
3. Какина Д.Ш. «Қазіргі білім беру жүйесінде интерактивті оқыту технологияларын қолдану мүмкіндіктері». Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясында «Өскелең ұрпаққа рухани- адамгершілік білім беру мен әлеуметтендірудегі заманауи тенденциялар» атты Халықаралық ғылыми- практикалық конференциясының материалдары 2том Қазақстан, Тараз 28 наурыз 2018 жыл.
4. Какина Д.Ш. «Білім берудегі инновациялық үрдіс: теория мен тәжірибе».  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-  көпшілік журнал №4(60) 2018 Педагогика. Есиргепова В.Ж.
5. «Дуалды оқыту жүйесінің тиімділігі», Қаражігітова Клара Нұрмағанбетқызының 80 - жылдығына арналған «Мұғалім бейнесі - ұлт мәртебесі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары 24 мамыр 2019 жыл.
6. «Шет тілін оқыту әдістемесінің психологиялық – педагогикалық негіздері», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетану мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 12 сәуір 2019 жыл Арқалық қ.
7. «ЖОО жүйесінде студенттердің кәсіби-тұлғалық қасиеттерін ескерудің қажеттілігі», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетану мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 12 сәуір 2019 жыл Арқалық қ.
8. «Қазіргі білім берудегі инновациялық үрдістердің маңыздылығы», Оңтүстік - Орал мемлекеттік гуманитарлық- педагогикалық университеті мен Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ ғалымдарының ғылыми еңбектер жинағы -2018 жыл.
9. «Педагогтардың инновациялық кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыру жолдары», «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы  «Алтынсарин оқулары – 2019» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 31 қаңтар 2019 жыл


Balmuzdak

Аты – жөні, тегі -Сейдина Балмұздақ Зікірқызы
Атқаратын қызметі-Аға оқытушысы
Оқытылатын пәні-
Психологиялық педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Эксперименталды психология
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі
Ғылыми дәрежесі(болған жағдайда)-магистр
Ғылыми атағы(болған жағдайда)-
Торғай гуманитарлық коледжінің "мектепке дейінгі тәрбие" 1995-1998 ж.ж
Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының "педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі" 2000 -2006 ж.ж
"Туран -Астана" университетінің 6М010300"Педагогика және психология" педагогика ғылымының магистрі 2011-2013 ж.ж
Мамандық және бағыттарының атауы- 5В010300 «Педагогика және Психология»
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі (болған жағдайда)- Сертификат ХІІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция « Ресей және Европа : мәдениет пен эканомиканың байланысы» 13 қараша 2015жыл Прага, Чехия РеспубликасыCertificate "Education for Sustainable Development: Theory and Practice across Higher Pedagogical Education" 19 желтоқсан 2016
Certificate Philosophy of Education in the context of Globalizatian and European integration processes Attended a series of lectures and seminars as part of the following course of raising of gualifica ation of pedagogical statt from 21 st to 29 october 2016 (36 hours) 29 қазан 2016
Жалпы еңбек өтілімі-20ж
Мамандық бойынша еңбек өтілімі-11ж
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы)-35 жыл
● Сейдина Б.З Шешендік өнердің баланың әлеуметтенудегі орны Республикалық ғылыми –практикалық конференция Қазақстан жалпы білім беру мектеп оқушыларының әлеуметтену мәселесі 26 қараша 2008 ж. 105-107 б● Сейдина Б.З Шешендік өнердің баланың әлеуметтенудегі орны Республикалық ғылыми –практикалық конференция Қазақстан жалпы білім беру мектеп оқушыларының әлеуметтену мәселесі 26 қараша 2008 ж. 105-107 б
● Сейдина Б.З Шешендік сабағы – халықта Вопросы воспитания, Қостанай, март.2009. 19–21.б
● Сейдина Б.З Халық табиғатты қорғау жүйесі “Оқыту тәрбиесінде үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде оқушылардың экономикалық мәдениетін тәрбиелеу” тақырыптағы Республикалық практикалық конференция материялдары. 14.05.09 ж. 119-122.б
● Сейдина Б.З Шешендіктің үлгісін, үйрен бала – Сейіттен Жазушы – этнограф С.Кенжахметұлының 70 жасқа толуына орай өткізілген. «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» Республикалық ғылыми практикалық конференция 21 қараша 2009ж. 141 – 145 б
● Сейдина Б.З Кіші жастағы оқушыларға шешендік сөйлеу өнеріне бағыттау жолдары. Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болымысы.04.12.09 ж. 382- 385 б
● Сейдина Б.З Өзін – өзі тану сабағындағы шешендік өнерді дамыту жолдары Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» Арқалық қ.,сәуір 2010 ж
●Сейдина Б.З, Маханбетова А.Ж Өзін – өзі тану сабағында тұлғаны тренинг ойындарымен жетілдіру Международная научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопазнание: достижения, актуализация» материалы ж.Аркалык, Апрель 2010 ж.
● Сейдина Б.З Шешендік сөз өнерін меңгертудің теориялық мәселелері Казахстанская школа 2010-№11
● Сейдина Б.З Мектеп жасындағы оқушыларды шешендік сөз 12 жылдық «Білім- образование» Научно-педагогическая журнал
● Сейдина Б.З Шешендік өнер арқылы жоғарғы сынып оқушыларының әлеуметтендірудің педагогикалық- психологиялық негіздері. Педагогический совет 2012 ж Июль – Август № 4
● Сейдина Б.З "Білім мазмұны шешендіктің негізі"Научно-публицистический сборник «Дружба народов-времен связующая (к 170-летию со дня рождения И.Алтынсарина. 2011 Аркалык)»
● Сейдина Б.З Орыс тілі мектеп оқушылары шешендік сөйлееу мәдениетін қалыптастырудағы Ыбырай шығармалары Республиканская научно-практическая конференция "Қазақыстантану -6" 2011
● Сейдина Б.З Жоғарғы сынып оқушыларын әлеуметтендіруде шешендік өнердің алатын орыны "Ғылыми- иновациялық даму жоғары білімді жетілдіру факторы ретінде" Материалы международной научно-методической конференций 27 апреля 2012 г.
● Сейдина Б.З Шешедік өнердің жоғарғы сынып оқушыларының қарым - қатынасын реттеудегі орны « Білім, ғылым, инновация- жас зерттеушілердің үлесі» атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооралық ғылыми -тәжірибелік конференция 17 ақпан 2012 ж.
● Сейдина Б.З Жаратылыстану сабақтарында шешендік өнер әдістерімен оқушыны қоғамға бейімдеу Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш «Алтынсарин оқулығы» республикалық ғылыми тәжірибелік конференция 5 қазан 2012 ж ІІ бөлім
● Сейдина Б.З «Би-шешендік-сөз қабілеттілігін шындайды» «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеуметтік -педагогикалық және психологиялық қолдау»халықараралық ғылыми-тәжірибелік канференция 14 ақпан 2013ж ІІ бөлім
●Сейдина Б.З "Шағын кешенді мектеп: шығармашылыққа баулу" Қазақстан мектебі Ν5(1061) мамыр 2014 ж
●Сейдина Б.З. Бекжанова Ж.Е "Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру жолдары" Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 75-жылдығына арналған "Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы" атты студенттік ғылыми-практикалық конференция 8 сәуір 2014 ж
●Сейдина Б.З Айгенова А.У "Қазіргі нарықтық жағдайдағы оқушы мен оқушының кикілжінің туу себептерінің жолдары" "Қазіргі замандағы ғылыми және жастар" студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференция Қарағанды-2014
●Сейдина Б.З Маширов А.А "Отбасындағы дарынды баланың психологиялық қалыптасу әсері" "Қазіргі замандағы ғылыми және жастар" студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференция Қарағанды-2014
●Сейдина Б.З «Жоғарғы сынып оқушыларының кикілжін жағдайларды шешу жолдары»"Әуезов оқулары­13 "Нұрлы жол"•Еліміздің индустралдық•иновациялық және әлеуметтік•экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2015 ж
●Сейдина Б.З «Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности» Россия и Европа связь культуры и эканомики Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции Прага, Чешская республика 13 ноября 2015 года.
● Сейдина Б .З «Оқытушы мен оқушылар арасындағы психологиялық қарым-қатынастардың ерекшеліктері» Ғылымдар мен мұғалімдердің І республикалық конференция 12-13 мамыр 2016 ж.
● Сейдина Б.З«Кікі мектеп жасындағы балалардың өзін-өзі бағалау ерекшеліктері» «заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 25 ақпан 2016 ж. ІІ бөлім
● Сейдина Б.З«Интернет желісінде жасөспірімдермен жұмыс істеудің тиімді жолдары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 25 ақпан 2016 ж. ІІ бөлім
● Сейдина Б.З«Ғаламтор желілердің тұлға дамуына әсері» «Болашақ педагогтардың ғылыми құзіреттілігінің қалыптастыруы инновациялық үдірістері» 27 қараша 2015 ж.
● Сейдина Б.З« Шынайы шешен-жарқын тұлға-Ыбырай» Ы.Алтынсарин 175 жылдығына арналған « Ыбырай оқулары-2016: Ы. Алтынсарин-қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция 20 қазан 2016 ж+
● Сейдина Б.З «Қазақтың дәстүрлі мәдениетіндегі қиын жағдаяттарды шешудің еркшеліктері» сборник международного науного семинара «Андрагогическое образование в ХХІ веке: проблемы и пути решения» Астана 2018 г 20 апрельОқыту құралдарының және (атауы), саны және шыққан уақыты-
● Сейдина Б.З «Ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемесі» тәжірибесіне 5В010300 «Педагоги ка және психология» мамандығының 2 курс студенттеріне арналған . Арқалық, 2013 ж.ISBN 978-601-7425-21-0
●Сейдина Б.З 5В010100 - «Білім» мамандықтарында Өндірістік тәжірибені ұйымдастыруға арналған . Арқалық, 2013 ж.ISBN 978-601-7425-20-3
●Сейдина Б.З «Психологиялық-педагогикалық әлеуметтік практика»тәжірибесіне арналған. Арқалық, 2013 ж. ISBN 978-601-1425-51-7
● Сейдина Б.З Педагогикалық колледждегі өндірістік практикаға. Арқалық, 2013 ж.ISBN 978-601-7425-69-2
● Сейдина Б.З Кәсіби іс-әрекетке кіріспе тәжірибесі. Арқалық, 2013 ж.ISBN 978-601-7425-68-5
● Сейдина Б .З «Әлеуметтік психологиялық тренингтер арқылы студенттерді оқу үдерісіне бейімдеу» Аркалык 2014 , 56стр. ISBN 978-601-7425-92-0
● Сейдина Б.З Болашақ мамандарды даярлауда жобалап оқыту технологиясының ерекшеліктері(оқу- әдістемелік құрал) Аркалык 2016. ISBN 978-601-7892-13-5


BondarevaАты – жөні, тегі - Бондарева Татьяна Олеговна
Атқаратын қызметіПедагогика және психология кафедрасының аға оқытушы
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Сот.тел:87477902942
Оқытылатын пәндер:
1. Жасерекшелік психологиясы
2. Этнопсихология
3. Түзету психологиясы
4. Мектеп психологының жұмысын ұйымдастыру
5. Отбасы психологиясы
Ғылыми дәрежесі - Педагогика және психология магистрі
Мамандық және бағыттарының атауы: 5В010300 – Педагогика және психология
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру:
1. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен (2008ж.);
2. «Кредиттік оқыту технология», «Ғылыми –педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру» Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті (2009г.);
3. «Жоғары мектептерде Ғылыми-теориялық және рухани-адамгершілік білімнің әдістемелік негіздері» «Бөбек» Ұлттық ғылыми- практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы (2010 ж.);
4. О.Сыздыков атындағы инновациялық технологиялар орталығында « «Өзін-өзі тану» пәні бойынша Ғылыми-теориялық және әдістемелік негізі» атты біліктілікті жоғарылату курсынан өттім (2012ж).
5. Біліктілікті жоғарылату Академиясы, тақырыбы: «Организация развивающего воспитательного пространства вуза», Мәскеу.
Жалпы еңбек өтілі -9 жыл 
Мамандық бойынша еңбек өтілі -9 жыл 
Ғылыми еңбектердің атауы:
1. Бондарева Т.О. Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Оқу үрдісінде және рухани мәдениет негізіндегі тәрбие» 2009ж. Арқалық қ. тақырыбы: «Научный аспект «Феномена успешности» этнографа, сатирика, поэта С. Кенжахметұлы».
2. Бондарева Т.О. Республикалық ғылыми-практикалық конференция « Жалпы білім беретін Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың әлеуметтену мәселелері» 2008ж. Аркалык қ. тақырыбы: «Основные причины неуспешности юношества в системе профессионального образования».
3. Бондарева Т.О. Аймақтық ғылыми-публистикалық жинақ университеттің әдістемелік жинағы «Оқу орнының интеграциялау мәселелері» Костанай қ. 2008ж тақырыбы: «Характеристика неуспешности юношества в системе профессионального образования».
4. Бондарева Т.О. Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Мектептегі оқу –тәрбие үрдісіндегі бағытталған экологиялық мәдениет» 14 мамыр 2009ж. Аркалык қ. тақырыбы: «Психическое здоровье- как основа профессиональной успешности» ,
5. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ұлттық тарихты құрайтын білім және Қазақстан ғылымы» Арқалық қ. 2009ж. тақырыбы:«Роль педагогики в образовательной реабилитации неуспешных подростков», образовательной реабилитации неуспешных подростков», Аркалык қ. 2009ж .
6. Бондарева Т.О. Мельникова О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ұлттық тарихты құрайтын білім және Қазақстан ғылымы» Арқалық қ. 2009ж. тақырыбы: «Самоактуализация как фактор становления личности»,.
7. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция « Педагогикалық шеберлік пен өзін-өзі жетілдірудегі озат тәжірибе мен жетістіктердің өзектілігі»
8. Аркалык қ. 28-29 сәуір, 2010ж. тақырыбы: «Формирование жизненно успешной личности через самопознание».
9. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция « Педагогикалық шеберлік пен өзін-өзі жетілдірудегі озат тәжірибе мен жетістіктердің өзектілігі». Аркалык қ. 28-29 сәуір, 2010 ж. тақырыбы: «Самопознание и самосовершенствование – путь к гармонии».
10. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-публицистикалық жинағы «Халықтар достығы – уақыт байлаған жіптей, Тақырыбы: «Творческое сотрудничество как условие успешного личностного становления (на примере творческой деятельности Ы.Алтынсарина)», Арқалық қаласы 2011ж.
11. Бондарева Т.О. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал «Қазақстан мектебі», тақырыбы: «Основные причины не успешности юношества в системе профессионального образования», №1, қаңтар 2011ж. Арқалық қаласы.
12. Бондарева Т.О. Республикалық ғылыми-практикалық конференция « Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері», тақырыбы: «Условия успешного личностного становления на примере творческой деятельности Ы.Алтынсарина», 14-15 қазан 2011ж. Арқалық қаласы
13. Бондарева Т.О., Нарбутина М. Республикалық ғылыми-студенттік конференция «Қоғамды дамытудың әлеуметтік – психологиялық аспектілері», тақырыбы: «Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников», наурыз, 2012ж. Астана қаласы.
14. Бондарева Т.О., Тепляшова К. республикалық ғылыми-студенттік конференция «Социально-психологические аспекты развития общества», тақырыбы «Творчество в развитии индивидуальности и общества», наурыз, 2012ж. Астана қаласы.
15. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-әдістемелік интернет-конференция: «Қазіргі кезеңдегі жоғары мектеп, оқу – әдістемелік және оқу мәселелері», тақырыбы: «Творческое сотрудничество как условие успешного личностного становления студента (на примере творческой деятельности И. Алтынсарина )», мамыр-маусым 2012ж. Ресей, Ярославль
16. Бондарева Т.О., Шаумен Г.С. республикалық ғылыми-практикалық конференция «Алтынсарин оқулары – 2012» тақырыбы «Білім беру – Қазақстан капиталының адам сапасының өсуінің факторы», Тақырыбы: «Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников», Қазан, 2012ж. Арқалық қаласы
17. Бондарева Т.О., Шаумен Г.С. Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Алтынсарин оқулары – 2012» тақырыбы «Білім беру – Қазақстан капиталының адам сапасының өсуінің факторы», тақырыбы: «Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана», Қазан, 2012ж. Арқалық қаласы
18. Бондарева Т.О., Шаумен Г.С. Халықаралық ғылыми мәліметтер конференциясы «Үздіксіз білім беру жүйесіндегі дарынды балаларға әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету», тақырыбы: «Ситуация успеха-условие развитие одаренной личности», 2013ж. Арқалық қаласы
19. Бондарева Т.О., Шаумен Г.С. Халықаралық ғылыми конференция материалдары «Үздіксіз білім беру жүйесіндегі дарынды балаларға әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету», тақырыбы: «Система работы с одаренными детьми в Германии», 2013ж. Арқалық қаласы
20. Бондарева Т.О. 2-ші Интернет конференция материалы «Ғылым қырлары 2013», тақырыбы: «Актуальность состояния проблемы психологического феномена неуспешности подростков в системе профессионального образования», Қазан қаласы, Ресей, 2013ж.
21. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Дулатов оқулары – 2013» арнайы шығарылым «Қоғамдық ғылым, тарих, философия», тақырыбы: «Особенности развития интеллектуально-творческого потенциала младших школьников» Қостанай, 2013 ж;
22. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым, білім беру және техника: 2013 жылғы қорытынды», тақырыбы: «К вопросу о интеллектуально-творческом потенциале личности». Донецк, Украина, 2013ж;
23. Сыздыкбаева А.Д., Бондарева Т.О. Хабаршы Вестник Казгосженпу, тақырыбы: «Бастауыш білім беру жобалық қызметті ұйымдастыру тәсілі ретінде ғылыми – зерттеу мәдениеті», №4 (46), Казақстан, қазан, 2013 жыл
24. Хан Н.Н., Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Болашақ мұғалімдерді дайындаудың педагогикалық кәсіби негізіндегі теориясы», п.ғ. докторы, профессор Н.Д. Хмельдің 85-жылдығына арналған, тақырыбы: «Проблемы подготовки будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника» Алматы қаласы, 2014жыл;
25. Бондарева Т.О. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Құзыреттілікті қалыптастыру: жол және шешім», тақырыбы: «Сущность развития творческого потенциала младших школьников» ЗКПУ, Шымкент қаласы, 2016жыл.
26. Бондарева Т.О. Хабаршы-Вестник Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, тақырыбы: «Стадии развития интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника», г. Астана, 2015;
27. Бондарева Т.О. Қазақстан академиялық педагогикалық ғылыми Вестнигі, тақырыбы: «Исходное состояние готовности будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника» №6 (68) 2015ж;
28. Бондарева Т.О. Абай атындағы ҚазҰУ Хабарши-Вестник, серия «Педагогикалық ғылым» №1 (49), 2016ж.,
29. Бондарева Т.О. Индекстеу жүйесіне енгізілген Scopus журналы: International Review of Management and Marketing, тақырыбы: «Психологические основы формирования ключевых компетенций специалиста экономических информационных технологий высшего образования», Қаңтар 2016ж, Турция.
30. Бондарева Т.О. Индекстеу жүйесіне енгізілген Scopus журналы: International Review of Management and Marketing, тақырыбы: «Модель готовности будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника», Наурыз 2016 ж, Турция.
Оқу құралдарының атауы,саны-8
1. Bondareva T. «Pedagogical support for the development of the intellectual-creative potential of younger schoolchildren». MII-MII(-SP) - Man In India (ISSN00251569-India-Scopus)/November 2017. Хан Н.Н.; Шайменова Л.С.
2. Бондарева Т.О. «Влияние интернета социальных сетей на повышение суицидальных наклонностей подростков». VIII Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция «Интернет және қоғам» 7-8 шілде, 2017, Кутаиси, Грузия. Абдурахманова Р.
3. Bondareva T.O. Adaptation of students to the development of intellectual-creative potential: the theoretical aspect. International Symposium for Young Scholars in the Humanities. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 2017. Tbilisi, Georgia 
4. Бондарева Т.О. «Общение подростков в социальных сетях».  Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция «Төлеген оқулары - 2018», Сәуір 2018. Абдуахитова Р.
5. Бондарева Т.О. Особенности развития самооценки в младшем школьном возрасте. Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция «Төлеген оқулары - 2018», Сәуір 2018. Ермуханова А.
6. Бондарева Т.О. Training of pedagog-psychologists in the conditions of multilingualism. Халықаралық форум көптілді білім беру: Теория мен тәжірибе. қ.Аркалык.  8 желтоқсан 2017ж. Какина Д.Ш.
7. Каратаева Т.О. «Интеллектуально-творческий потенциал как значимый компонент профессиональной деятельности будущего учителя». Халықаралық ғылыми- көпшілік журнал, Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №4(60) 2018 Педагогика. Тертышник О.С.
8. Каратаева Т.О. «Педагог-психолог – как проводник психологического здоровья общества», қалалық апталық газет Торгай №16 (1062) 27 сәуір 2018


ShaumenАты-жөні, тегі: Смаилова (Шаумен) Гүлдана Сәрсенбайқызы
Атқаратын қызметі: педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 87783098889
Оқылатын пәндер: – Введение в психолого-педагогическую специальность, Психолого-педагогическая диагностика личности, Сравнительная педагогика, Қазақ елі, Социальная педагогика
Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
Ғылыми атағы: -
Мамандық және бағыттарының атауы - 5В010300 – Педагогика және психология
Жалпы еңбек өтілі – 11 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі – 11 жыл
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1. Social work in educational institutions or Germany a 135 academic hours iong Advanced course provided by Leipzig university with grade “A” Germany, 2014
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
1. Шараит-ул-ислам: жетімдіктен сақтайтын оқу құралы // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых «Современные научные исследования молодых ученых: проблемы, пути их решения и идеи». – Астана: Университет «Туран-Астана», Ассоциация молодых ученых Казахстана, 2007. – с. 20-23.
2. Жетім балалардың әлеуметтік өмірге психологиялық беімделу мәселелері // Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Молодые ученые Казахстана: решение задач государственной программы развития образования». – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2007. – с. 88-91 (Искакова З.Ж.).
3. История формирования системы подготовки специалистов социальных профессий в Германии // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития системы непрерывного профессионального образования на современном этапе». II-том. – Алматы: АГТУ, 2009. – с. 174-177 (Успанов К.С.).
4. Общее и особенное в подготовке социальных педагогов в Германии // Материалы II республиканской научно-практической конференции «Сравнительная педагогика: тенденции развития системы образования в Казахстане и в мире». – Алматы: ССПК, 2009. – с. 198-201.
5. Основные тенденции совершенствования профессиональной подготовки социальных педагогов в Германии // Материалы международной научно-практической конференции «Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана». – Аркалык: АркГПИ, 2009. – с. 56-61.
6. Ы.Алтынсаринның өзекті мәселелерін туындатқан күштер // Научно-публицистический сборник «Дружба народов – времен связующая нить (к 170-летию со дня рождения И.Алтынсарина). – Аркалык: АркГПИ, 2011. – с. 97-101.
7. Особенности профессиональной подготовки социальных педагогов в Германии // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №2, 2011. – с. 43-47.
8. Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана // Материалы республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения-2012» «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана». II-том. – Аркалык: АркГПИ, 2012. – с. 495-499 (Бондарева Т.О.).
9. Готовим учителей к подиумной презентации своей профессии // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №2, 2013. – с. 6-13 (Ахметова П.А.).
10. «Ыбырайтану» таңдау курсы // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №1, 2013. – с. 55-62 (Қалиев А.К., Ахметова П.А., Бижанова Ғ.Қ.).
11. Ситуация успеха – условие развитие одаренной личности // Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования». I-том. – Аркалык: АркГПИ, 2013. – с. 69-75 (Бондарева Т.О.).
12. Германиядағы педагогикалық кадрларды дайындау жүйесі // Материалы Международной научно-методической конференции «Инновации в образовании: ориентиры и тенденции», 27 апреля Алматы, Республика Казахстан – 2013 г. – с. 35-37 (Куанжанова К.Т.).
13. Значимость социального педагога в Казахстане и Германии // Материалы второго Международного симпозиума «Социология образования», Алматы, Республика Казахстан. – 16-17 мая, 2013 г.
14. Professional-significant Features of Master’s Studies Graduates of Social Specialties and the Model of Their Formation // Middle-East Journal of Scientific Research 17 (2): 177-181, 2013 ISSN 1990-9233 (ImanchiyevZh.E.).
15. Специфические особенности подготовки социальных педагогов Казахстана // Материалы Международной научно-практической конференции «Непрерывное и дистанционное образование в новом информационном пространстве», Бишкек, Кыргызская Республика. – 12 июня 2014 г. – с. 162-164.
16. Professional Competences of Social Teachers in Germany // Materials of the VII International research and practice conference, Munich, Germany. – October 29th-30th, 2014. – p. 142-145 (Utyupova G.E. Kussainov A.K.).
17. Features of design training in the course of training of social teachers and elementary school teachers in Germany // Materials of the European Conference on Education and Applied Psychology, 5th International scientific conference, Vienna, Austria. – December 23th, 2014. – p. 148-153 (Utyupova G.E. Umarova A.B.).
18. Характеристика методологических принципов дидактической прогностики // Материалы VI международной научно-практической конференции «Сравнительное образование: методология, вопросы и современные тенденции», Алматы: АПНК. – 2014. – с. 130-133.
19. Family Situation as Factor of the Academic Progress of Students // International Journal of Humanities and Social Science (ISSN 2221-0989), USA. – vol. 4., No. 14, 2014. – p. 121-130 (Kussainov A.K., Boulatbayeva A.A.).
20. Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана и Германии // Вестник АПНК. - №3(59) (май-июнь), 2014 г. – с. 9-18 (Кусаинов А.К.).
21. К вопросу о профессиональных компетенциях социальных педагогов Германии // Вестник АПНК. - №5(61) (сентябрь-октябрь), 2014 г. – с. 12-18.
22. Project-oriented education in the preparation of social teachers in Germany // ВестникАПНК. - №6(62) (ноябрь-декабрь), 2014 г. – с. 3-7.
23. Основные тенденции развития социально-педагогического образования в Германии // Вестник ПГУ. - №4 (октябрь-декабрь), 2014 г. – с. 230-234.
24. Professional Competence of Teachers in Conditions of Modernization of Education // Middle-East Journal of Scientific Research 19 (9): 1104-1107, 2014 ISSN 1990-9233 (OralkanovaI.A. KuanzhanovaK.T. Zhunusbekova A. ImanchiyevZh.E.).
25. Sources of formation of social pedagogics as independent science in Germany // The First European International conference on collaboration in academic researches between Kazakhstan and European countries, Vienna, Austria. – May 23th, 2015. – p. 3-6 (DuisebekovaA.E., OspanbekovaM.N.).
26. Сущность профессиональной компетенции в процессе подготовки студентов педагогического колледжа // Материалы IX международной научно-практической конференции «Образование: традиции и инновации», Прага, Чешская Республика, 2015 г. – с. 58-62 (Баккараева Д. Дауирхан З.).
27. Особенности проектного обучения в процессе подготовки социальных педагогов в Германии // Казахский национальный педагогический университет им. Абая Вестник. Серия «Психология», №2 (47), 2016. – с. 119-122 (Какина Д.Ш.).
Ғылыми басылымдарға шыққан мақалалар тізімі-6
1. Смаилова Г.С. Истоки зарождения в Казахстане профессиональной подготовки социальных педагогов. «Әлеуметтік-педагогикалық Калабалин оқулары» халықаралық конференциясы. – Мәскеу, 2017.1. Смаилова Г.С. Истоки зарождения в Казахстане профессиональной подготовки социальных педагогов. «Әлеуметтік-педагогикалық Калабалин оқулары» халықаралық конференциясы. – Мәскеу, 2017.
2. Смаилова Г.С. Роль отца в развитии и формировании личности ребенка дошкольного возраста. Үздіксіз білім беру аймағында болашақ мұғалімнің кәсіби білімі: теория, тәжірибе және перспективасы: ІІ халықаралық ғылыми конферения материалдары. – Прага, 2018.(Айтбаева К.Ж., Мауленова Ж.А., Галымжанова А.Д.)
3. СмаиловаГ.С. Foreign language as a component and means of professional training of pedagog-psychologists. Мамандар даярлауда шетел тілдерін оқытудың сұрақтары мен стратегиялары ІІ интернет-конференциясы. – Украина, 2018.(Курманова А.Р.)
4. СмаиловаГ.С. Болашақ педагогтардың кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамытуда супервизияның мүмкіндіктері. Қазақ ғылыми психологиясының 100 жылдығына арналған «Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кезеңдегі даму үрдістері мен болашағы» атты VII халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2017. (Калдарова А., Жайлибаева Ж.А.)
5. Смаилова Г.С. Жастардың әлеуметтік интеллектісінің психологиялық ерекшеліктері. Жас ғалымдардың  XI халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – Алматы, 2017.(Курманова А.Р.)
6. Смаилова Г.С. Особенности применения проектного метода в обучении студентов педагогических специальностей. ҚПҒА Хабаршысы. - №3(83), 2018.
7. Смаилова Г.С. Формирование профессионально значимых качеств специалиста социально-педагогической деятельности посредством проектного обучения. - Материалы Х Международной научной конференции «Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: направления и технологии», 14-15 ноября 2018, Гродно, Республика Белорусь (Арзымбетова Ш.Ж., Санатбай П.А.).
8. Смаилова Г.С. Опыт подготовки специалистов социально-педагогической деятельности. - Материалы Всероссийской конференции с международным участием
9. XXII социально-педагогические чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Льва Владимировича Мардахаева «Социальная педагогика: теоретико-методологические  основы и перспективы развития». – 9 февраля 2019. – Москва, Россия. – 215 – 221 с.
10. Смаилова Г.С. Теоретические основы формирования у ребенка позитивного отношения к детскому саду. - Международная научно-практическая Интернет-конференция «Развитие личности в образовательном пространстве» - Белгород, апрель - 2019 (Курманова А.)
11. Смаилова Г.С. Влияние детского образовательного учреждения на социально – психологическую готовность к школе детей. - Международная научно-практическая Интернет-конференция «Развитие личности в образовательном пространстве» - Белгород, апрель – 2019 (Орал Г.О., Мауленова Ж.А., Мауленова К.А., Айтпаева К.Ж.)
12. Смаилова Г.С. Кәсіби бағдарлау жұмысының білім беру мекемелерінде маңыздылығы. - Сборник материалов Международных ХVІІІ Байконуровских чтений «Человеческий капитал – фундаментальная основа развития общества и движущая сила четвертой промышленной революции», Жезказан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3 (Сарсенбаева Д.)
13. Смаилова Г.С. Жасөспірімдердегі «Мен-концепциясынын (тұжырымдамасын)» қалыптастырудың психологиялық мәні. – Сборник материалов Международных ХVІІІ Байконуровских чтений «Человеческий капитал – фундаментальная основа развития общества и движущая сила четвертой промышленной революции», Жезказан-2018, ISBN 978-601-7245-99-3 (Маширикова Ф.)
14. Смаилова Г.С. Особенности формирования детской агрессивности. – Материалы Международной научно-практической конференции на тему «География сакральных мест Казахстана: проблемы и перспективы краеведения» (Жумашева Ж.О., Аимбетова С.Т., Бакенова Г.К.)
15. Смаилова Г.С. Мотивы выбора социально-педагогической специальности в вузах Казахстана. - Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 январь-февраль 2019 год (Бижанова Г.К., Тауекелова А.Е., Мусирова Г.Б.)
16. Смаилова Г.С. Опыт подготовки специалистов социаьно-педагогической деятельности (на примере Alice-Salamon-Hochschule Berlin). - Вестник АПН Казахстана. - №6, 2018. – 71-79 с. (Арзымбетова Ш.Ж., Санатбай П.А.)
17. Смаилова Г.С. Жастардың неке құруға психологиялық дайындығы. - Материалы Республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования», 31 января 2019. – Аркалык, Казахстан. (Қалдыбек Н., Сейпилмалик Н.)
18. Смаилова Г.С. Влияние дошкольных образовательных учреждений на психологическую готовность к школе. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования», 31 января 2019. – Аркалык, Казахстан. (Арзымбетова С., Мауленова Ж., Айтпаева К., Бакенова Г.)
19. Смаилова Г.С. Жоғары сынып оқушыларын кәсіби бағдарлауда психологиялық педагогикалық тұғырлардың тәсілі мен мазмұны. - Материалы Международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 80-летию КГПУ им. У.Султангазина, Году молодежи в Республике Казахстан «Миссия молодого поколения в научке и образовании: традиции, инновации». – Март, 2019. (Сарсенбаева Д.)
20. Смаилова Г.С. Жасөспірімдердің дамуындағы психофизиологиялық ерекшеліктер. - Материалы Международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 80-летию КГПУ им. У.Султангазина, Году молодежи в Республике Казахстан «Миссия молодого поколения в научке и образовании: традиции, инновации». – Март, 2019.


BaltabayАты-жөні, тегі: Балтабай Жансая Балтабайқызы 
Атқаратын қызметі:
педагогика және психология кафедрасының оқытушысы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 87473754697
Оқылатын пәндер: «Педагогика», «Психология»
Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
Ғылыми атағы: -
Мамандық және бағыттарының атауы - 5В010300 – Педагогика және психология
Жалпы еңбек өтілі -3
Мамандық бойынша еңбек өтілі -3
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі:
1. This is to certify that successfully completed the 40 hour joined education “Student and Life Coaching” at SEA-R Psychological Developmental Center. BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY 20-23 March 2017
2. Участнику международного обучающего семинара «Психология и педагогика образовательной среды» (72 часа) Алматы, 2016
3. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша 3 кредит (135 академиялық сағат) көлеміндегі курс, 2015 ж
Ғылыми еңбектердің саны және атауы:
1. «Мұғалімнің кәсіби мәдениетін қалыптастырудың дуальдық оқытудың мүмкіндіктері» /«Дуальді-бағдарлық білім беру жағдайында мектеп-колледж-жоғары оқу орны іс-әрекеттерінің интергациясы» атты конференция материалдары: ҚазҰПУ.-Алматы, 2016. – 116-119 бб.
2. «Болашақ педагогтердің мәдени құзыреттілігін қалыптастыру» /«Білім әлемінде /В мире образования/ In the world of Education» атты журнал материалдары: ҚазҰПУ. -Алматы, 2016. № 4 -12-16 бб.
3. «Болашақ білім беру саласы мамандарының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру элективтік курс бағдарламасына сипаттама» /«Білім әлемінде /В мире образования/ In the world of Education» атты журнал материалдары: ҚазҰПУ. -Алматы, 2016. № 3 -26-34 бб.
4. «Болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін қлыптастырудың ғылыми-педагогикалық алғышарттары» / ХАБАРШЫ ВЕСТНИК «Психология» сериясы атты журнал материалдары: ҚазҰПУ. –Алматы, 2017 № 1 (50), -70-76 бб.\
5. «Кәсіби бағдар беру жұмысын жандандырудағы мектептің ролі» \ «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» атты тақырыбындағы студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары Karagany 2014y
6. «Мектеп оқушыларының белсенділігі мен кәсіптік бағдарының қалыптасу жолдары» \ ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫ КСТУ. – Kostanai, 2014 y № 4
7. «Мамандыққа даярлаудағы сынып жетекшісінің ықпалы»\«Келешек-2013» студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференциясы материалының жиынтығы Zhezkazgan, 2013 y
Ғылыми басылымдарға шыққан мақалалар тізімі-
1. Ж.Б.Балтабай., Г.Б.Мусирова «Студенттердің кәсіби мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекетінде дамыту мәселесінің психологиялық-педагогикалық әдебеиттердегі талдануы». \«Қазақстанның ғылымы мен өмірі», Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал\ ВАК №4 (60) 2018, Алматы.1. Ж.Б.Балтабай., Г.Б.Мусирова «Студенттердің кәсіби мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекетінде дамыту мәселесінің психологиялық-педагогикалық әдебеиттердегі талдануы». \«Қазақстанның ғылымы мен өмірі», Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал\ ВАК №4 (60) 2018, Алматы.
2. Ж.Б.Балтабай., Э.А.Акылбекова «Multilingualism in professional training of teachers-psychologists. \ Multilingual education: theories and practices \ Аркалык-Транава, 2017.
3. Ж.Б.Балтабай., Г.Б.Мусирова «Студенттердің кәсіби мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекетінде дамыту мәселесінің психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі талдануы» \«Қазақстанның ғылымы мен өмірі», Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал\ №4 (60) 2018, Алматы.
4. Ж.Б.Балтабай., М.У.Дүйсенкулова., Т.І.Уәли «Болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін қалыптастырудың негіздері» \ «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция; «Алтынасарин оқулары»: -Арқалық - 31 қаңтар, 2019
5. Ж.Б.Балтабай., К.Ю.Омонжулова «Мамандарды даярлау үдерісінде болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін қалыптастырудың мүмкіндіктері» \ «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: Өлкетанулық мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 12 сәуір 2019 жыл
6. Ж.Б.Балтабай., Т.Б. Мұхтар «Кәсіби мәдениетті қалыптастырудың мүмкіндіктері» «Мұғалім бейнесі – ұлт мәртебесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары; ОҚМПУ, 2019

Talk to us

87143072488