Arkalyk Pedagogical Institute named after Y. Altynsarin

Portfolio

Sundetbai

Full name - Beisenbaev Sundetbay Kuandykovich

Poition-  the head the Department of Physical Culture and Sports
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.- Senior lecturer Physical Culture and Sports

Tel.nom:87018562858
Teaching disciplines- 
-Sports medicine and massage
-Physiological basis of physical culture and sports
-Human anatomy, sports morphology and physiological basis of sports
-Pedagogy and psychology of physical culture and sports
-Theory and methodology of youth and professional sports
Academic degree - Master of Education
The name of the specialty is Physical Culture and Sports
Data on continuing education and / or professional retraining
- National Training Center "Orleu" 10/17/2015
- From October 21 to October 29, 2016 “Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes” professors of the University of St. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia) in the continuing education program of the teaching staff.
- Advanced training courses in the specialty "Physical Culture and Sports" of the State Enterprise "National Scientific and Practical Center of Physical Culture", 11/07/2016 - 11/11/2016
- Courses of the faculty of higher educational institutions, which is developed on the basis of continuing education programs for teachers of the Republic of Kazakhstan., 11/30/2017
- Courses for trainers in the educational program of additional professional education for graduate students of the university, Center for Pedagogical Excellence AEO "Nazarbayev Intellectual Schools", 01/14/2018 - 01/27/2018, Astana
Total work experience-15 years
Work experience in the specialty -15 years
The number and (name) of scientific papers-

-Төменгі сыныптағы ойын əдісінің сипаттамасы жəне қолдануы.Студенттік спорттың даму мәселелері мен преспективасы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Қарағанда (07.11.2017)
-Оқу-тәрбие үдерісінде дене тәрбиесін пайдаланудың өзіндік ерекшеліктері.
-Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 2017 жылғы 13 желтоқсан.
-Рухани жаңғыру – табысты ел болуымыздың кепілі. Қалалық апталық газет «Торғай» (13.04.2018 ж. Аркалык қ.)
-Дене тəрбиесі сабақтарында білім мазмұнын жаңарту «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Формирование познавательной активности учащихся начальных классов на уроках физической культуры и постредством национально-подвижных игр «Международная научная конференция новината за преднали наука» (г.София 15-22.05.2018 г.)
-Eмдiк гимнaстикaның мeхaнизмi. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. (17.10. 2018 ж. Аркалык қ.)
-Проблемы развития туристской отрасли Казахстана. «Материали xiv международна научна практична конференция Бъдещето въпроси от света на науката – 2018» (15 – 22 декември 2018 г. г. София)
Number and (name) of teaching aids, release date
-Развитие двигательных качеств с помощью метода круговой тренировки. Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-0-7425-45-6
-Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері. Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-7892-94-4(Аркалык 2017г.)
-Шағын жинақты мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын жоспарлау әдістемесі. Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-321-724-6 (Аркалык, 2017г)
-Плавание. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)
-Волейбол. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)
-Спорт тұрлерінің физиологиялық негіздері. Оқу-әдістемелік нұскаулық (2018г)

- Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Учебно-методические рекомендации ISBN- 978-601-794-7-74-3 АрГПИ 2020;


Kanat

Full name - Konysbaev Kanat Bolatovich
Position - Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016431759
Teaching disciplines
-Volleyball

-Theory and methodology of volleyball
Name of specialty area: Physical education and sport
Further education data:
-From 21 to 29 October 2016 “Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes”, professors of the University of St. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia) in the continuing education program of the teaching staff.
- Continuing education courses in the specialty "Physical Culture and Sports", State Enterprise "National Scientific and Practical Center for Physical Culture" 07.11.2016-15.11.2016
Total work experience -26 years
Work experience in the specialty -26 years
Number and (name) of scientific papers
-Денсаулық технолгиясында денені сауықтыру шараларын жүргіздің әдістемелік сипаты «Өрлеу» АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагогикалық қызметкерледің біліктілігін орттыру инстиуты СЕРТИФИКАТ (Қазахстан, Павлодар – 2017)
-Обучение навыкам игры в волейбол на уроках физкультуры
Jazykovedné, literárnovedné A didaktické kolokvium xliv.Linguistic, literary and didactic colloquium xliv. Zborník vedeckých prác A vedeckých štúdií Non-conference reviewed collection of papers (Bratislava 2017)
-Дене тәрбиесінде пәні муғалімінің кәсіби құзырлылығын дамыту жолдары. «Дар учителя» Халықаралық білімді сайты. Атты IV қашықтық педагогикалық конференциясы (10.01.18 Казахстан, г.Экибастуз)
-Дене тәрбиесінде денсаулық сақтау технологиясының маңызы. «Дар учителя» Халықаралық білімді сайты. Атты IV қашақтық педагогикалық конференциясына қатысып (10.01.18 Казахстан, г.Экибастуз)
-Дене шынықтыру жаттығулары оқушы белсенділігін арттырудың құралы. «Заманауи білімгі жаңаша көзқарас: тәжірибе және даму болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (22.05.2018. Актобе)
-Ұлттық ойын түрін дене тәрбиесі сабағында пайдаланумүмкіндіктері.Рухани жаңғыру – ұлттық білім беру мен ұлттық сананың жаңа белесі республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдарының жинағы (Алматы, 29.09. 2018)
-Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры. Международная научна практическая конференция «Современый учитель дисциплин естественно научного цикла» (ТЮМГУ- 15-16.02.2019 г.)
-Балалардың жеке тұлғалық дене мәдениетінің ерекшеліктері. Жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Жастар және ғылым: Бүгінгі және келешегі»-« Жахандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» IV халықаралық ғылыми – практикалық конференция өткізетіндігін хабарлайды. (8.04.2019 қ.Актобе)
- Использование образовательных технологий при преподавании гимнастики. Духовный мир мусульманских народов Еврзаии. М.Акмулла- великий башкирский просветитель XIX В.(XIV Акмуллинские чтения) Материалы Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции. (24.10.2019г)
- Білім беру мазмұнын жанғырту жағдайында волейбол ойынының ерекшеліктері. Қазақтын тұңғыш профессор-лингвисі Қ.Қ. Жұбановтың 120 жылдығы мен ғылым Е.Қ. Жұбановтың 90 жылдығына арналған « Жұбанов Тағылымы» атты X халықаралық ғылыми-практикаклық конференция материалдары
(25.10.2019г г.Актобе)
- Волейбол ойыны оқушылардың қозгалыс кабілетін дамыту құралы. «Ұлы даланың ұлы есімдері: жалантөс бахадур және түркі дүниесі» атты халықаралық конференция (25-26.10.2019 ж қ.Актобе)
Number and (name) of teaching aids, release date
-Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар. Әдістемелік нұскаулық. «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтардың студенттеріне және мектепке дейінгі мекемелер мен балабақша тәрбиешілері мен педагогтарына арналған (Аркалык қ., 2012ж)
-Волейбол ережелері мен жарыс өткізу әдістемесі. Оқу-әдістемелік нұскаулық. ISBN 978-601-7556-16-7 АркГПИ имени Ы.Алтынсарина.,2014ж
-Қозғалыс ойындары. Оқу-әдістемелік нұскаулық. ISBN 978-601-7892-18-0. АркГПИ имени Ы.Алтынсарина 2016ж
-Қазіргі туризм түрлері. Оқу-әдістемелік нұскаулық. ISBN 978-601-7556-86-0 АркГПИ имени Ы.Алтынсарина 2016ж


Kairat

Full name – Ershatov Kairat Bitibaevich
Position- Senior lecturer of the Department of physical culture and sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87752565855
Teaching disciplines
-Organization and security of physical culture and sports activities
-Skiing
-Sports facilities and history of physical culture and sports at school
-Biomechanics of physical culture and sports
-Ensuring safety in the organization of physical culture and sports activities at school
-History of physical culture and sports
-Skiing with the methods of teaching
Name of specialty area: Physical education and sport
Professional development data:

- Программа повышения квалификации ппреподавателей педагогических специальностей ВУЗов Респубики Казахстан «Современные педагогические технологии», АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 06.06.2016-18.06.2016.
-С 21по 29 октября «Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes» профессора Университета Св.Кирила и Мефодия (г.Трнава, Словакия) в программе повышения квалификации педагогического штата.
- Курсы повышения квалификации по специальности «Физическая культура и спорт», РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» 07.11.2016-15.11.2016
-Технология цифровизации образования, РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт имени Ибрая Алтынсарина»-Смоленский государственный университет, 05.10.2018-20.10.2018

Total work experience -31 years
Work experience in the specialty -27 years

The number and (name) of scientific papers-

-Дене тәрбиесіндегі педагогиканың алатын орны. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың. Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 2017 жылғы 13 желтоқсан.
-Дене шынықтыру мəдениеті ұжымының тəрбиелік мəнінің өзекті мəселелері «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралыққатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды).
-Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын енгізудің тиімділігі«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Салауатты өмір салтына құндылық қатынастарды қалыптастыру.Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)

- Проблемы развития туристской отрасли Казахстана. Материали xiv международна научна практична конференция Бъдещето въпроси от света на науката – 2018» (15 - 22 декември 2018 г. г.София)
- Использование цифровых образовательных ресурсов по физической культуре. Материалы республиканского форума " численное образование: особенности и процессы развития» (15.11. 2019 г. г. Аркалык))
- Формирование педагогических ценностных отношений. Традиционная студенческая научно-практическая конференция " Orken-2019» (27.11.2019 г. г. Аркалык)
- Современное физкультурное образование. Все современное й науки 2019. Великобритания г. Шеффилд (30.11.2019 г)
Number and (name) of teaching aids, release date
-Футболшылардың техниқалық шеберлітерін жетілдіру әдістері. Методические рекомендации ISBN 978-601-7556-15-0
-Основные методы и средства при обучении плаванию. Методическое пособие ISBN 978-601-7425-31-7
-Электронный учебник «Футбол» ISBN 978-601-7556-15-0 (АркГПИ имени И.Алтынсарина.2018ж.)


Orazhan

Full name - Abilkhair Orazhan Esenbaevich
Position - Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87750053084
Disciplines:
-Methods of teaching physical culture

-Pedagogy and psychology of physical culture and sports
-Methods of teaching physical culture in inclusive education
-Theory and methods of physical culture
-New technologies in education
Name of specialty area: Physical education and sport
Further education data:
The advanced training program for teachers of pedagogical specialties of the Universities of the Republic of Kazakhstan "Modern Pedagogical Technologies" JSC National Center for Continuing Education "Orleu" 09/26/2014 05/10/2014.
-18 Khalykaralyk ғylyy Congress "Olympic Sports and Sports for All", 04/01/2014.
-From 21 to 29 October 2016 “Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes”, professors of the University of St. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia) in the continuing education program of the teaching staff.
- Continuing education courses in the specialty "Physical Culture and Sports", State Enterprise "National Scientific and Practical Center of Physical Culture" 07.11.2016-15.11.2016
-Higher School of Education of Nazarbayev University, in the framework of training by domestic and foreign specialists in pedagogical specialties based on the best international standards in the field of management and training - “Management in the field of education”, November 06-10, 2017.
- “The technology of digitalization of education” RSE at the State Polytechnic University “Arkalyk State Pedagogical Institute named after Ibrai Altynsarin” - Smolensk State University 10/05/2018 - 10/10/2018
- Courses in the framework of updating the content of secondary education, MTC AEO "Nazarbayev Intellectual Schools" 03/25/2019 - 06/04/2019. Astana city
Total work experience -35 years
Work experience in the specialty -28 years
Number and (name) of scientific papers

-Оқу-тәрбие үдерісінде ұлттық ойындарды қолданудың әлеуметтік мәселелері
«Жас ғалым-2017» Тараз мемлекеттік педагогикалык институтының 50 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Тараз қ., 30.03.2017ж.)
-«Рухани жаңғыру кезіндегі жастардың шешуші рөлі» Арқалық хабары қалалық апталық газет (Арқалық 22.09.2017ж.) №36(681)
-«Теория адаптации в спорте». Тараз мемелекеттік педагогикалық университетінің 50 жылдығына арналған «Замануи бiлiм беру тенденциялар:болашаққа көзқарас» Атты халықаралық конференция жинағына енгендігін растаймыз (Тараз қ. 20-21.10.2017ж)
-Спортшыларды даярлау жүйесіндегі тамақтану гигиенасының алатын орны. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ,13.12.2017ж)
-Роль физической культуры в системе современного образования. «Молодежь и глобальные проблемы cовременности» Материалы Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых (с международным участием) (30.04.2018г., Караганда)
-Экология физической культуры и спорта. Материалы региональной научно практической конференции на тему «развитие инновационных экосистем по программе «цифровой Казахстан»: проблемы и перспективы» (4.04.2018г. Аркалык)
-Ерекше оқытуды қажет ететін инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың бағыттары. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)
-Инновационные подходы к развитию адаптивной физическойкультурой с детьми с особыми образовательными потребностями. Международная научно-практическая конференции на тему: «цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы» (17.10. 2018 г. Аркалык)
-Современное состояние методики силовой тренировки и тенденции ее совершенствования. Региональная студенческая научно-практическая конференция, Посвященная 80-летию КГПУ им. Султангазина «Миссия молодого поколения в науке и образовании: Традиции, инновации» (28.03.2019 г. Костанай)
-Воспитание толерантных отношений между детьми с особыми образовательными потребностями (ООП) в рамках социальной инклюзии.Региональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Костанайского государственного Педагогического университета имени Султангазина «миссия молодого поколения в науке и образовании: традиции, инновации» (28.03.2019 г. Костанай)
-Инновационные методы подхода к студентам на уроках физической культуры. Материалы XV Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, PhD докторантов «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ», проводимой в рамках программы главы государства Н.А.Назарбаева (12 .04.2019ж, Актобе)
-Развитие физической и познавательной деятельности с использованием информационно-коммуникативных технологии (ИКТ). Материалы XV Международной научно практической конференции студентов, магистрантов, PhD докторантов «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ», проводимой в рамках программы главы государства Н.А.Назарбаева (12 .04.2019ж, Актобе)
- Способ применения речи на уроках физической культуры в школе. Материалы Международной научно» практической конференции "Актуальные проблемы физической культуры и спорта в новом мире" (3-4. 05. 2019 г., Кызылорда)
- Экологическая физическая культура и спорт. «Традиции и новации в сфере физической культуры и спорта» Материалы Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), посвященный 60 летию специальности «Физическая культура и спорт» КарГУ им.академика Е.А.Букетова
(25-26.10.2019 Караганда)
- Дене шынықтыру пәнінен сандық білім ресурстарын қолдану. «Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары (15.11. 2019 ж. қ. Аркалык)
- Применение инновационных здоровье сберегающих технологий как способ повышения мотивации у учащихся к урокам физической культуры. Студенческая практическая конференция «Orken 2019» «Статус педагога – статутс нации» (27.11.2019г г.Аркалык)
- Современное физкультурное образование. Всести современное й науки 2019. Великобритания г.Шеффилд
(30.11.2019г)
Дифференцированное физкультурное образование. Международная научно-практическая конференция «Алтынсаринские чтения - 2020» «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА» (7.02.2020 г. Аркалык)

Number and (name) of teaching aids, release date
-Совершенстование физической и психологической подготовки футболистов. Методические рекомендации ISBN 978-6017425-31-9
-Футболшылардың техниқалық шеберлітерін жетілдіру әдістері. Методические рекомендации ISBN 978-601-7556-15-0
-Основные методы и средства при обучении плаванию. Методическое пособие ISBN 978-601-7425-31-7
-Плавание. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)
-Волейбол. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)


Dastan

Full name - Kultanov Dastan Temirzhanovich
Position - Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87752100165
Teaching disciplines
-Theory and methodology of the chosen sport
-Kazakh kuresi
-Table tennis with the methods of teaching
-Gymnastics with the methods of teaching
-Kazakh kuresi with the methods of teaching
-Physical culture and sports management
Name of specialty area: Physical education and sport
Further education data:
- ӨRLEU National Training Center
- From October 21 to October 29, 2016 “Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes” professors of the University of St. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia) in the continuing education program of the teaching staff.
- continuing education courses "," National Center for Scientific and Practical Physical Culture "specialty 530108" Physical Culture and Sports "on 11.2016.
Total work experience -15 years
Work experience in the specialty -15 years
Number and (name) of scientific works-

-Футболшылардың ойын жүргізу әдіс-тәсілдері.Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ. 13.12.2017ж)
-Рухани жаңғыру аясында дене тәрбиесінің маңызы. Арқалық хабары №49 (694) 22 желтоқсан 2017ж.
-Гиподинамияның жасөспірім кезеңдегі оқушылардың ағзасына əсері жəне оның алдын-алу жолдары. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Болашақ патриот жастарды тəрбиелеудегі спортың маңызы жəне өзекті мəселелері.
«Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер»студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Дене шынықтыру сабағында жаңаинновациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарынарттыру «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Ерекше оқытуды қажет ететін инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың бағыттары. Международная научно-практическая конференции на тему: «цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы» (17.10. 2018г Аркалык)
-Развитие двигательной активности младших школьников по средствам подвижных игр. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference , «Zprávy vědecké ideje – (22 - 30 října 2018г» Praha)
-Кәсіптік білім берудегі жаңа формациядағы мұғалім ролі. Ө.сұлтанғазин атындағы қостанай мемлекеттік педагогикалық Университетінің 80 жылдығына арналған Аймақтық студенттік ғылыми-практикалық конференция«жас ұрпақтың ғылым мен білімдегі миссиясы: Дәстүрлері, инновациялары» (28.03. 2019 ж. Қостанай)
-Болашақ патриот жастарсаятын іске асырудағы оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру. «ЖАСТАР, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ» атты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламасы мен "Жастар жылы" аясында өткізілген студенттер, магистранттар, кандидат докторанттардың ХV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының (12.04.2019 ж Ақтөбе)
- Экологическая физическая культура и спорт. «Традиции и новации в сфере физической культуры и спорта» Материалы Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), посвященный 60 летию специальности «Физическая культура и спорт» КарГУ им.академика Е.А.Букетова (25-26.10.2019 Караганда)
- Дене шынықтыру сабағында жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. "Оркен-2019" дәстүрлі студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы "Педагогикалық құндылық қатынастарды қалыптастыру" (27.11.2019 ж. қ.Арқалық)
- Заманауи педагогтың кәсіби іс-әрекеті: диференсация - саралау. "Оркен-2019" дәстүрлі студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы "Педагогикалық құндылық қатынастарды қалыптастыру" (27.11.2019 ж. қ.Арқалық)
- Emgik mekhanizmini hymnastika т тҥрери. «ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢАРУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ» «Алтынсарин оқулары - 2020» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ (7.02. 2020 жыл к.Аркалык)
- Занятия физической культуры с детьми дошкольного возраста. Материалы XVI Международной научно-практической конференции Дни науки (27 марта-05 апреля 2020 г. Прага)

Number and (name) of teaching aids, release date
-Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-7892-94-4
-Мектепте тәжірибені ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу әдістемесіУчебно-методические рекомендации ISBN 978-601-321-723-9
-Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі пәнінің тест жинағы ISBN 978-601-7947- 21-7
-Қазақ күресінің әдіс-тәсілдері Электронный учебник ISBN 978-601-336-286-1
-ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған пән бойынша дәріс кешені. Әдістемелік нұсқаулық-Дәріс кешені. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының (Арқалық қаласы 2018 жыл) ОӘЖ 043.865, КБЖ 75.715 я 73, Қ 17
-Методы обучения асыковым играм. Учебная-методическая инструкция. ISBN 978-601-7947-68-2 (Аркалык 2019)


Talant

Full name -Tolegenov Talant
Position- Senior lecturer of the Department of physical culture and sports
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87025423278
Teaching disciplines-

- Track and field
- Sports tourism and swimming with teaching methods
- Theoretical and methodological foundations of basketball at school
- Theory and methods of teaching basic sports (according to the school curriculum)
- Basketball training method
- Professional orientation of a physical education teacher
Academic degree-
Academic status-
Name of specialty- Theory and methodology of formation of healthy lifestyle of students physical education.
Qualification, professional retraining - National center of excellence «Өрлеу»
length of service-18 years
length of service on specialty-8 years
Number of scientific works (name)

-Қазақ күресінде спорттық ойын әдісін қолдану ерекшеліктері. «Ғылым, білім және өндіріс интегрциясы – Ұлт жоспарын іске асырудың негізі» (№ 9 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми (Караганда 22-23.06.2017)
-Жаңғырудың қамыжасампаздықтың салты. «Арқалық хабары» (№ 411686 Арқалық қ.,27.10.2017ж)
-Саяхат түрлері және олардың сипаттамасы. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ., 13.12.2017ж)
-Болашақ патриот жастарды тəрбиелеудегі спортың маңызы жəне өзекті мəселелері. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Дене тəрбиесі сабақтарында білім мазмұнын жаңарту «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Мектепте және мектептен тыс дене тәрбиесін пайымдастыру формалары. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Қазақ халқының қозғалмалы ойындарының дене тәрбиесіндегі орны. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Дене шынықтыру мен спорттық үйірмелердің мақсат – міндеттері. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)
-Күрeстің ұлттық түрі «қaзaқ күрeстің» дaму тaрихы. «Білім беру мазмҧнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бҽсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2019» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (31 қантар 2019 ж Аркалык)
- История развития национального вида борьбы «казахской борьбы". Материалы Республиканской научно-практической конференции» Алтынсаринские чтения-2019 «на тему» подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования " (31 января 2019 г. Аркалык)
- Методические основы проведения занятий физической культуры с учащимися начальных классов. » Алтынсаринские чтения-2019 «на тему "подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования"»
Материалы республиканской научно-практической конференции (31 января 2019 г. Аркалык)
- Физическая культура в жизни студента вуза. Перспективные разработки науки и техники (7-15 ноября 2019г Польша г. Презмил)
- Повышение интереса учащихся к предмету на уроках физической культуры с использованием новых инновационных технологий. Традиционная студенческая научно-практическая конференция» Формирование педагогических ценностных отношений «(27.11.2019 г. г. Аркалык)
- Профессиональная деятельность современного педагога: диференсация-дифференциация. Традиционная студенческая научно-практическая конференция» Формирование педагогических ценностных отношений «(27.11.2019 г. г. Аркалык)
- Эффективные пути развития детей с раннего возраста. » Повышение качества образования в условиях социальной и духовной модернизации общества «материалы международной научно - практической конференции» Алтынсаринские чтения-2020 " (7.02. 2020 г. К. Аркалык).)
- Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Международна научна практична Конференция «найдите научни Постижения-2020» (15 - 22 март 2020 г. София Бял ГРАД-БГ ОДД)
- Занятия физической культуры с детьми дошкольного возраста. MATERIÁLY XVI MEZINÁRODNÍ VĔDECKO – PRAKTICKÁ KONFERENCE DNY VĚDY (27 března - 05 dubna 2020 r. Praha)

Number and (name) of teaching aids, release date
-Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері.Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-7892-94-4


Zhulduz

Full name: Rakhimova Zhulduz
Position: Senior teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87015938857
Teaching disciplines: 

-Professionally oriented foreign language
-Professional Russian
Academic degree: -
Academic status: - 
Name of specialty: Physical Culture and sport 
Qualification, professional retraining: 
Institute of improvement and retraining of educators, (Kostanaу, 2009)
Institute of improvement and retraining of educators, (Kostanaу, 2011) 
Length of service: 25 years 
length of service on specialty: 25 years 
Number of scientific works (name): 
-Кадры решают все. «Арқалық хабары» № 411(686) (27.10.2017г., г.Аркалык) Теория адаптации в спорте.«Тараз мемелекеттік педагогикалық институтында 2017 жылы 20-21 қазанында өткен»Тараз мемелекеттік педагогикалық университетінің 50 жылдығына арналған «Замануи бiлiм беру тенденциялары :болашаққа көзқарас» (Тараз қ., 20-21.10.2017ж)
-Организационно-методические особености уроков физической культуры в МКШ. (XIII международной научно-практической конференции«Science and civilization-2017» (г.Шеффилд, 30.01-07.02.2017г.).
-Сборник тестовых заданий по дисциплине «Теория и методика физического воспитания» Методические рекомендации ISBN 978-601-7947-20-0


Nursultan2

Full name: Koshanov Nursultan
Position: Lecturer Department of Physical Culture and Sports
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87015938857
Teaching disciplines:
- General basics of tourism
- Outdoor games
- Football
- Soccer with the methods of teaching
- National sports and outdoor games teaching methods
Academic degree: -
Academic status: -
Name of specialty: Physical Culture and sport
Qualification, professional retraining:
"Formation of professional competence of physical education teachers in the context of improving the content of education in the field of physical education" (Kostanay, 05.02.2016)
National Center for Advanced Studies "ORLEU"
Length of service: 5 years
length of service on specialty: 5years
The number and (name) of scientific papers-

-Балалардың футболмен шұғылдануға қызығушылығын арттырудың педагогикалық жолдары. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ.,13.12.2017ж)
-Бастауыш сынып жасындағы балалардың футбол ойынына қызығушылықтарын қалыптастыру жағдайының сипаттамасы «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Инновациялық технология мҧғалімнің кәсіби шеберлігін дамытудың негізі . «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожүйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык).
-Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып, білім сапасын арттыру. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)
- Роль учителя в новой формации профессионального образования. Региональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Костанайского государственного педагогического университета им.У. Султангазина«миссия молодого поколения в науке и образовании: традиции, инновации» (28.03. 2019 г. Костанай))
- Организация учебно-воспитательного процесса в реализации идеи будущего патриота. Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, докторантов phd» Молодежь, наука и ИННОВАЦИЯ «в рамках программы Главы государства Н.А.Назарбаева» Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру «и» Года молодежи " (12.04.2019 г. Актобе))
- Теоретические основы развития двигательных способностей детей на гимнастических занятиях. Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, докторантов phd» Молодежь, наука и ИННОВАЦИЯ «в рамках программы Главы государства Н.А.Назарбаева» Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру «и» Года молодежи " (12.04.2019 г. Актобе))
- Здоровье-это огромное богатство. Сообщение Аркалыка (4.10.2019 г)
- Начало нравственно-духовного воспитания. Материалы Республиканской научно-практической конференции» Традиции и инновации в сфере физической культуры и спорта«, посвященной 60 – летнему юбилею Карагандинского государственного университета им.Е. А. Букетова (с международным участием) (17.10.2019 г. Караганда))
- Физкультурные технологии в образовании населения. Перспективные разработки науки и техники (7-15.11.2019 г. Польша г. Презмиш)
- Место казахского народа в физическом воспитании национальных подвижных и спортивных игр. Международная научная конференция "Modern scientific potential" (28.02. -07.03.2020 г. г. Шеффилд, Великобритания)
Number and (name) of teaching aids, release date

-Методы обучения асыковым играм. Учебно-методическое руководство. ISBN 978-601-7947-68-2 (Аркалык 2019)

 

Talk to us

87143072488